Du vil have dagpenge

Har du været selvstændig hovedbeskæftiget, skal du ophøre med din virksomhed og dokumentere din tilknytning til arbejdsmarkedet for at kunne modtage dagpenge.

Ønsker du at stoppe som selvstændigt erhvervsdrivende og begynde at modtage dagpenge, skal du som udgangspunkt ophøre med din virksomhed.Det er ikke muligt at modtage dagpenge, hvis du blot holder en pause fra virksomheden, fx pga. sæsonudsving.

Vi skal have dokumentation for, at virksomheden er ophørt. Hvilken dokumentation, der er brug for, afhænger af virksomhedens branche og grunden til ophøret.

For at kunne modtage dagpenge skal du desuden leve op til de almindelige krav for dagpengemodtagere. Det er bl.a. at søge almindeligt lønarbejde og stå til rådighed for fuldtidsarbejde med en dags varsel.

Du skal søge almindeligt lønarbejde

Selv om du har været selvstændig, skal du søge arbejde som lønmodtager, mens du modtager dagpenge. Ønsker du kun at arbejde som selvstændig, står du ikke til rådighed for det danske arbejdsmarked og kan derfor ikke modtage dagpenge.

Tre ugers venteperiode, før du kan få dagpenge

Du kan begynde at modtage dagpenge 3 uger efter den endelige ophørsdato. Ved konkurs, tvangsauktion eller betalingsstandsning er venteperioden dog kun 1 uge.

Du er altid velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål.

Sådan søger du om dagpenge efter selvstændigt arbejde

For at modtage dagpenge, efter du har været selvstændigt erhvervsdrivende, skal du som minimum sende os:

Desuden skal du huske at tilmelde dig som ledig på jobnet.dk.

Du skal kunne dokumentere arbejde i væsentligt omfang

For at kunne modtage dagpenge, skal du enten opfylde et beskæftigelseskrav på minimum 1924 arbejdstimer eller et indkomstkrav på minimum 228.348 kr. (2018) indenfor de seneste tre år, før du blev ledig.

Sådan opfylder du indkomstkravet som selvstændig:

 • En måned med selvstændig virksomhed i væsentligt omfang kan sidestilles med opfyldelse af et indkomstloft på 19.029 kr. pr. måned (2018) 

Sådan opfylder du beskæftigelseskravet som selvstændig:

 • En måned med selvstændig virksomhed i væsentlig omfang kan tælle med til beskæftigelseskravet med 160,33 timer.

Fælles for indkomstkravet og beskæftigelseskravet er, at du skal have arbejdet i en periode, hvor du har været medlem af en a-kasse.

Det er muligt både at tælle de timer med, hvor du har arbejdet som lønmodtager, og de timer, du har arbejdet i din virksomhed, der har været drevet i væsentligt omfang. Dog ikke for samme periode.

Arbejde i væsentligt omfang

Dit arbejde i virksomheden kan tælle med i opgørelsen af de 1.924 timer eller til indkomstkravet, hvis du har arbejdet i væsentligt omfang. Væsentligt omfang er defineret ved arbejde i mere end 31 timer om ugen.

Når du søger om dagpenge, skal du derfor kunne dokumentere omfanget af dine aktiviteter i virksomheden. Det gør du ved at udfylde en Erklæring om omfang af arbejde i selvstændig virksomhed (AK030).

Her skal du oplyse om arbejdets omfang. Desuden skal du redegøre for dit eget arbejde i virksomheden og svare på en række spørgsmål om virksomhedens drift.

Om du opfylder beskæftigelseskravet eller indkomstkravet vil altid være en konkret vurdering fra vores side. Ved vurderingen vil vi bl.a. lægge vægt på den omsætning, der har været i virksomheden.

Du kan ophøre med virksomheden på flere måder

For at du kan få dagpenge, skal driften af din virksomhed som udgangspunkt være endeligt ophørt, dvs. helt lukket eller solgt.

Du skal være afskåret fra at videreføre driften af virksomheden på en af de 6 måder, vi opererer med:

 • salg eller overdragelse
 • lukning
 • konkurs
 • tvangsauktion eller kreditoradministration
 • bortforpagtning
 • udtræden af virksomhed, der fortsættes af ægtefælle eller videreføres af medejere

Sådan lukker du din virksomhed

Du er ledig fra den dag, hvor lukningen eller afviklingen er så fremskreden, at der reelt ikke længere er nogen virksomhed at drive. Det vil typisk være, når:

 • virksomhedens lokaler er afviklet
 • maskiner og inventar er solgt, og evt. leasingaftaler er opsagt
 • personalet er sagt op
 • varelageret er solgt, leveret tilbage til leverandør eller smidt ud
 • al reklamevirksomhed og annoncering er stoppet.

Du skal kunne dokumentere de enkelte afviklingsskridt over for os. Hvilken dokumentation, der er behov for, afhænger af virksomhedens type.

Samme regler gælder for selskaber

Ophørsreglerne er som hovedregel de samme for virksomheder, der drives i selskabsform (ApS, A/S, K/S m.v.) Her skal du dokumentere, at selskabet er opløst, eller at samtlige aktier eller anparter er overdraget til andre end dig selv, din ægtefælle/samlever eller umyndige børn.

Ophøret vil som udgangspunkt først blive anerkendt fra den dag, hvor virksomheden er afmeldt Erhvervsstyrelsen.

Salg eller overdragelse

Sælger du din virksomhed, er du at betragte som ledig fra den dag, hvor virksomheden ifølge retligt bindende aftaler er overdraget til køber. Det er en betingelse, at du ikke længere har hverken helt eller delvis retlig eller faktisk rådighed over virksomheden. Du kan ikke ophøre med en virksomhed ved at sælge til din ægtefælle, samlever eller umyndige børn.

Vi skal have dokumentation for salget eller overdragelsen.

Hvis der er knyttet betingelser til salget eller overdragelsen, er virksomheden først ophørt fra det tidspunkt, hvor betingelserne er opfyldt. Det skal vi også have dokumentation for.

Derudover skal du indsende dokumentation på, at du er afmeldt som selvstændig ved SKAT, herunder at du er momsafmeldt og afmeldt andre offentlige registreringer som selvstændig ved Erhvervsstyrelsen.

Konkurs

I tilfælde af konkurs bliver du anset for ophørt med at drive selvstændig virksomhed fra det tidspunkt, hvor skifteretten afsiger konkursdekretet. Når der er afsagt konkursdekret, kan du være anset for ophørt senest ugedagen efter, at skifteretten har modtaget din konkursbegæring.

Det er et krav, at hverken du eller din ægtefælle/samlever generhverver virksomheden eller dens driftsmidler.

Dokumentation for konkurs skal bestå i kopi af konkursdekretet. Desuden skal du være afmeldt som selvstændig hos offentlige  myndigheder, bl.a. SKAT og på virk.dk.

Tvangsauktion

Du er ophørt med din virksomhed, når den er solgt på tvangsauktion. Tvangsauktionen skal være endeligt afholdt af skifteretten. Virksomheden må ikke være solgt til samlever/ægtefælle eller umyndige børn. Desuden skal din status som selvstændig i forhold til offentlige myndigheder o.l. være bragt til ophør.

Din dokumentation over for os er en udskrift fra Fogedretten på, at virksomheden er solgt, eller en kopi af auktionsskødet. Desuden skal vi have dokumentation fra SKAT på, at du ikke længere er momstilmeldt.

Du kan også anses for at være ophørt før virksomhedens salg på tvangsauktion, når du dokumenterer, at:

 • der er indgivet begæring om tvangsauktion
 • virksomheden er overtaget til brugelig pant eller administration af panthaver
 • virksomheden drives uden bistand fra dig, ægtefælle, samlever eller umyndige børn og
 • du er fraflyttet ejendommen, hvis din bopæl har været beliggende på samme adresse som virksomheden.

Dokumentation består af en kopi af tvangsauktionsbegæringen og erklæring fra panthaver samt erklæring fra Folkeregistret, som dokumenterer fraflytningsdatoen.

Det er en betingelse for at kunne ophøre inden tvangsauktionen, at du skriftligt erklærer, at du straks skal meddele os, såfremt der sker ændringer i ovennævnte forhold, herunder når virksomheden bliver solgt på tvangsauktion.

Udtræden af virksomhed, der fortsættes af din ægtefælle

Arbejder du i din ægtefælles virksomhed som medarbejdende ægtefælle uden at være medejer af virksomheden, og ønsker du at søge om dagpenge, kan du underskrive en tro- og loveerklæring om ophør, Erklæring om udtræden af ægtefælles virksomhed (AK029).

Erklæringen skal underskrives af dig og din ægtefælle, og du kan tidligst anses for at være ophørt, når vi har modtaget din erklæring i a-kassen, enten i papirform eller via vores online selvbetjening. 

Du kan også anses for udtrådt af din ægtefælles virksomhed, når du kan dokumentere, at I er separeret eller skilt.

Du skal være opmærksom på, at hvis du træder ind i virksomheden igen, skal der gå minimum 2 år fra genindtrædelsestidspunktet, før du har mulighed for igen at træde ud ved en tro- og loveerklæring.

Der gælder særlige regler, hvis du pga. din ægtefælles død træder ind i virksomheden igen. Kontakt Akademikernes A-kasse, hvis dette er aktuelt for dig.

Udtræden af en virksomhed, der videreføres af medejere

Du kan træde ud af en virksomhed, der fortsættes af medejere, uden at du skal afhænde din andel af virksomheden, hvis du opfylder en af følgende betingelser:

 • du er i forbindelse med din udtrædelse af virksomheden påbegyndt lønarbejde på over 30 timer i gennemsnit pr. uge. Lønarbejdet må ikke på forhånd være tidsbegrænset
 • du har fået indberettet minimum 1.924 arbejdstimer inden for de seneste 15 måneder
 • du har fået indberettet minimum 962 arbejdstimer inden for de seneste 8 måneder samtidig med, at der i forbindelse med din udtræden er sket en væsentlig driftsomlægning i den virksomhed, du udtræder fra
 • du har arbejdet minimum 1.300 arbejdstimer inden for de seneste 15 måneder forud for ledigmeldelsen samtidig med, at du hverken har arbejdet eller modtaget indtægter fra virksomheden de seneste 5 år
 • du udtræder af virksomheden, fordi dine hidtidige arbejdsfunktioner er bortfaldet mere end midlertidigt
 • du udtræder af virksomheden, fordi dine personlige arbejdsopgaver overtages mere end midlertidigt af anden arbejdskraft i virksomheden enten på grund af nye ejerforhold i virksomheden, eller fordi der inden for de seneste 3 måneder er opstået et særligt behov for andre faglige kvalifikationer.

Driver du virksomhed hjemmefra uden større investeringer?

Det kan være svært at fastslå ophørstidspunktet for din virksomhed, hvis du har drevet den hjemmefra uden større udgifter til drift og inventar. Måske har du været rådgiver eller konsulent og har aldrig haft et varelager eller ansatte.

Reglerne for ikke-fysiske virksomheder er dog helt de samme som for andre typer af virksomheder: Vi kan ikke udbetale dagpenge, før virksomheden er fuldstændigt lukket. Her må andre ydre forhold bevise, at virksomheden er lukket.

Fx kan du dokumentere, at firmatelefoner og erhvervsforsikringer er sagt op. Desuden at kundekartoteker m.v. er slettet fra din computer. Hvis du har arbejdet fra et kontor i dit hjem, skal kontoret afvikles, så det igen benyttes til almindelig beboelse. Derudover er det et krav, at du ikke længere annoncerer for dine ydelser via fx hjemmesider eller andre medier.

Dokumentationen kan også bestå i ophørsannoncer eller breve til kunderne om, at virksomheden er lukket. Desuden skal du underskrive en tro- og loveerklæring om ophør (AK028).

Du kan omdanne din selvstændige hovedbeskæftigelse til en bibeskæftigelse

Du kan i visse tilfælde modtage dagpenge, selvom du ikke ophører helt med din virksomhed. Du skal kunne dokumentere, at du har omdannet din virksomhed til bibeskæftigelse, før du søgte om dagpenge.

Forudsætningen er, at du opfylder en af 2 følgende betingelser:

 • du har arbejdet som lønmodtager i minimum 1.924 arbejdstimer inden for de seneste 15 måneder forud for det tidspunkt, hvor du melder dig ledig
 • du har arbejdet som lønmodtager i minimum 962 arbejdstimer inden for de seneste 8 måneder fra det tidspunkt, hvor du melder dig ledig, og du kan dokumentere, at din virksomhed har været underlagt væsentlige driftsomlægninger i forbindelse med, at du overgik til at være lønmodtager.

Vær opmærksom på, at du skal søge om dagpenge straks efter, du har afsluttet dit lønmodtagerarbejde. Hvis du fortsætter som selvstændig efter afsluttet lønmodtagerarbejde, vil du igen blive betragtet som selvstændigt hovederhvervsdrivende.

Midlertidigt ophør i særlige tilfælde

Som hovedregel skal du være ophørt mere end midlertidigt med din virksomhed for at kunne få dagpenge. En undtagelse er dog, hvis helt ekstraordinære forhold midlertidigt forhindrer dig i at drive virksomheden. Da kan du i visse tilfælde få dagpenge, indtil du kan genoptage driften. Betingelserne er, at:

 • du ikke har haft indflydelse på omstændighederne eller har kunnet afværge situationen
 • din væsentligste indtægtskilde er faldet bort
 • du ikke får dækning for tabt indtjening fra anden side.

Du er altid velkommen til at kontakte os for nærmere oplysning om reglerne og vejledning om dine muligheder.

Vi beregner en dagpengesats til dig

For at kunne beregne en sats til dig ud fra din virksomheds overskud er det en forudsætning, at du har drevet selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse i minimum 3 hele og afsluttede regnskabsår, inden du blev ledig.

Du kan vælge at få beregnet din sats ud fra virksomhedens overskud i de to bedste regnskabsår inden for de seneste 5 år. Til det skal du sende os blanketten Dagpengesats- selvstændige erhvervsdrivende(AR255)

Vær opmærksom på, at du kun kan medtage de regnskabsår, der er afsluttet, mens du har været medlem af en a-kasse.

Som tommelfingerregel skal du have haft et gennemsnitligt overskud på 280.000 kr. pr. regnskabsår for at være berettiget til maksimumsatsen.

Hvis du ikke har drevet selvstændig virksomhed i minimum tre hele og afsluttede regnskabsår, skal vi beregne din sats udfra tidligere beregningsgrundlag. Har du fx arbejdet som lønmodtager, vil vi beregne din sats  på baggrund af dine indtægter i de bedste 12 måneder indenfor de de seneste 24 måneder, før du startede selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse. 

Mindstesatsen

Har du haft underskud i virksomheden, eller har din indtægt i virksomheden været meget lav, kan du i visse tilfælde vælge at få dine dagpenge udbetalt med mindstesatsen. Mindstesatsen udgør 82 pct. af den højeste dagpengesats.

Du kan kun vælge mindstesatsen, hvis du har været fuldtidsbeskæftiget i de seneste 3 år enten som lønmodtager eller ved selvstændig hovedbeskæftigelse i væsentligt omfang. Du skal have været medlem af en a-kasse i hele 3-årsperioden.

Vælger du dagpenge med mindstesatsen, skal du sende os en kopi af virksomhedens 3 sidste regnskaber som dokumentation for omsætningen.

Opfylder du ikke betingelserne for at få beregnet enten mindstesatsen eller en individuel sats som selvstændig, kan vi normalt beregne dagpengesatsen på grundlag af en tidligere lønindtægt eller på andre grundlag.