Du vil have overblik over de nye regler fra 1. oktober 2018

Her på siden finder du en gennemgang af de nye regler om selvstændig virksomhed og supplerende dagpenge.

Nye definitioner - lønmodtager, selvstændig virksomhed, formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse

Arbejde inddeles fremover i 4 kategorier:

 • Arbejde som lønmodtager
 • Selvstændig virksomhed
 • Formueforvaltning
 • Fritidsbeskæftigelse

Opfylder du flere af ovennævnte definitioner, kan du selv vælge, hvilken definition du vil høre til. Dit valg gælder både før, du får ret til dagpenge, og efterfølgende i hele dagpengeperioden. Du har dog mulighed for at søge om at ændre valget, hvis dine aktiviteter skifter karakter.

Du kan søge om skift af definition, hvis du er ledig pr. 1. oktober 2018 eller senere, og tidligere har fået tilladelse til at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse efter reglerne, der var gældende før 1. oktober 2018. Du søger om at skifte definition ved at udfylde blanketten Ansøgning om skift af definition for selvstændig virksomhed (AK092). 

Hvornår driver du selvstændig virksomhed?

Det er dine aktiviteter, der definerer, om du er selvstændig eller ej. En aktivitet anses for at være selvstændig virksomhed, hvis formålet er at få et økonomisk udbytte, og du har eller har haft personligt arbejde med aktiviteten.

Derudover skal mindst en af følgende betingelser være opfyldt:

 1. at aktiviteten er registreret med et CVR-nummer eller et SE-nummer, eller at aktiviteten har en lovbestemt pligt til at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister.
  Vær dog opmærksom på, at hvis indkomsten fra en aktivitet beskattes som lønmodtagerindkomst anses aktivteten ikke for at være selvstændig virksomhed, men en lønmodtagerindkomst, medmindre du anses for at være ansat i din egen virksomhed – se punkt 3 herunder
 2. at overskud eller underskud fra aktiviteten beskattes som selvstændig erhvervsvirksomhed
 3. at aktiviteten medfører, at du får løn udbetalt som A-indkomst fra et selskab, hvori du har afgørende indflydelse.
  Du har afgørende indflydelse, hvis du eller din ægtefælle alene eller sammen med nærmeste familie (herunder dine eller din ægtefælles børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre og søskende) er indehaver af:
  *mindst 50 pct. af selskabskapitalen
  *mindst 50 pct. af selskabskapitalens stemmeværdi
  *en bestemmende andel af selskabets kapital eller
  *en bestemmende andel af stemmerne i selskabet
 4. at aktiviteten er udført af dig som medarbejdende ægtefælle uden lønaftale efter kildeskatteloven
 5. at aktiviteten medfører, at du modtager B-indkomst, der indgår i en virksomhed.

Definition på hovedbeskæftigelse

Hovedreglen er, at falder en aktivitet ikke ind under kategorien formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse, så er der tale om en selvstændig hovedbeskæftigelse, medmindre vi konstaterer, når du søger om dagpenge, at du har  haft aktiviteten samtidig med lønarbejde i et omfang, så den kan anses for at være en bibeskæftigelse.

Definition på bibeskæftigelse

Dit arbejde i din virksomhed anses for at være bibeskæftigelse, hvis du som lønmodtager opfylder følgende betingelser, når vi godkender din ret til dagpenge:

 • Du har i gennemsnit som minimum arbejdet 80 timer som lønmodtager pr. måned i de seneste 6 måneder forud for din ret til dagpenge
 • Du har som minimum arbejdet 1 time som lønmodtager i hver af de 5 måneder ud af de 6.

Hvis du er nyuddannet, kan vi medregne en måneds uddannelse som 160,33 timer.

Definition på og regler for formueforvaltning

En erhvervsmæssig aktivitet anses for at være formueforvaltning, når du opfylder én af nedenstående betingelser:

 • Du har lejeindtægter fra udlejning af fast ejendom, hvis du ikke har personligt arbejde med udlejningen
 • Du passivt ejer en virksomhed og ikke har personligt arbejde i virksomheden
 • Du ejer en bortforpagtet virksomhed
 • Du forvalter egen formue, herunder køber og sælger aktier, anparter, obligationer eller lignende værdipapirer
 • Du har kun i meget begrænset omfang (dvs. højst 5 timer om måneden) personligt arbejde forbundet med en erhvervsmæssig aktivitet.

Du kan ikke medregne formueforvaltning til at få ret til dagpenge eller til beregning af en dagpengesats, sådan som du har kunnet med dine indtægter fra din selvstændige virksomhed.

Til gengæld bliver indtægterne, eller timerne du bruger på formueforvaltning, ikke modregnet i dine dagpenge, og du forbruger heller ikke af din ret til supplerende dagpenge på 30 uger.

Definition på og regler for fritidsbeskæftigelse

En erhvervsmæssig aktivitet anses som fritidsbeskæftigelse, når aktiviteten hverken anses for at være en lønmodtageraktivitet, selvstændig virksomhed eller formueforvaltning. Din aktivitet anses også for at være fritidsbeskæftigelse, hvis du opfylder én af nedenstående betingelser:

 • Du driver et deltidslandbrug på følgende betingelser:
  a) Du har din bopæl på landbruget
  b) Du har drevet deltidslandbruget forud for din ledighed
  c) Deltidslandbruget udvides ikke under din ledighed, medmindre det skyldes udefrakommende lovmæssige forhold, som du ikke selv har indflydelse på
  d) Du har ikke ansat arbejdskraft udover én ansat eller i mindre omfang hjælp fra en maskinstation
  e) Du kan stå til rådighed for fuldtids-lønmodtagerarbejde
  f) Du har arbejdet i gennemsnit minimum 130 timer pr. måned inden for 6 måneder umiddelbart før din ledighed, eller du opfylder et indkomstkrav inden for det senest afsluttede indkomstår forud for din ledighed på mindst 233.376 kr. (2019), og hvor du ikke har modtaget dagpenge
 • Du har én udlejningsejendom med op til 10 lejemål, og du har kun i mindre omfang personligt arbejde i form af administration, små reparationer og viceværtsfunktioner
 • Du har en fredskov på højst 5 ha, og fredskoven ligger på din faste bopæl eller fritidsbopæl
 • Du har egen vindmølle, eget solcelleanlæg eller lignende vedvarende energikilde, og du har kun i mindre omfang personligt arbejde forbundet med dette
 • Du har biavl med højst 20 bistader.

Du kan ikke medregne fritidsbeskæftigelse til at få ret til dagpenge eller til beregning af en dagpengesats, sådan som du har kunnet med dine indtægter fra din selvstændige virksomhed.

De timer, du bruger på en fritidsbeskæftigelse, bliver modregnet i dine dagpenge. Til gengæld forbruger du ikke af din ret til supplerende dagpenge på de 30 uger og kan derfor frit arbejde med din fritidsbeskæftigelse i hele din dagpengeperiode.

Nye regler for arbejdet i selvstændig bibeskæftigelse som ledig

Tidligere har du kunnet få tilladelse til at have bibeskæftigelse samtidig med supplerende dagpenge i 78 uger. Pr. 1. oktober 2018 bliver det sat ned til 30 uger. Til gengæld er reglerne for arbejdet i virksomheden blevet lempeligere.

Hvis du starter en virksomhed op, når du er ledig, vil den i udgangspunktet blive anset for at være din bibeskæftigelse, uanset hvor mange timer du arbejder i virksomheden.

Med de nye regler kan du nemlig arbejde lige så mange timer, du ønsker, i din selvstændige virksomhed. Der er heller ikke længere noget krav om, at du skal arbejde uden for normal arbejdstid. Dog skal du fortsat kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet på fuld tid og må ikke være kontraktmæssigt forpligtet til at udføre arbejde som selvstændig i dagtimerne.

Vil du benytte dig af muligheden for at søge om tilladelse til at drive selvstændig virksomhed efter de nye regler, skal du udfylde blanketten Ny ansøgning om tilladelse til bibeskæftigelse. Fortsætter du med at arbejde på samme måde i din virksomhed, skal du ikke søge om en ny tilladelse.

Du må kun lukke en virksomhed én gang, mens du er ledig

Med de nye regler kan du kun lukke en virksomhed én gang i løbet af en dagpengeperiode. Det betyder, at du helt mister retten til at få dagpenge anden gang, du lukker en virksomhed, uanset hvor længe du har haft den. Det betyder også, at hvis du lukker din virksomhed og starter op igen, mister du din ret til dagpenge, når du har brugt resten af de 30 uger med supplerende dagpenge. Er du ophørt med din virksomhed i forbindelse med din ansøgning om dagpenge, regnes dette ophør dog ikke med som det første ophør.

Det kan derfor være en fordel for dig at lukke din virksomhed før 1. oktober 2018, hvis du har en virksomhed, hvor der ikke er nogen aktiviteter. 

Sådan optjener du ny ret til supplerende dagpenge

Der kommer nye regler for, hvordan du kan genoptjene retten til supplerende dagpenge. Du skal opfylde én af disse betingelser:

 • Du har inden for 12 sammenhængende måneder haft 6 måneders arbejde med mere end 146 timer om måneden. Dit arbejde skal være indberettet til SKAT
 • Du har inden for et indkomstår en samlet indtægt (A-og B-indkomst og overskud af selvstændig virksomhed) på mindst 233.376 kr. (2019) og i det pågældende år ikke fået dagpenge.

Sådan forlænger du retten til supplerende dagpenge

Med de nye regler er der mulighed for at forlænge perioden med supplerende dagpenge, hvis du ikke har genoptjent retten.

Når du har brugt de 30 uger med supplerende dagpenge, kan du forlænge perioden med 4 uger, hvis du inden for de sidste 12 måneder har opfyldt en af følgende betingelser:

 • Du har arbejdet mere end 146 timer i løbet af en måned
 • Du har arbejdet mere end 34 timer pr. uge i 4 uger
 • Du har i 2 omgange arbejdet mere end 68 timer i løbet af 14 dage
 • Du har arbejdet i din selvstændige virksomhed i en hel måned uden at få dagpenge, og din virksomhed har været registreret i CVR-registret i minimum 6 måneder på det tidspunkt, hvor din ret til supplerende dagpenge på 30 uger er udløbet.

Du kan forlænge din ret med supplerende dagpenge med 4, 8 eller 12 uger.

For at kunne gøre brug af de nye regler om forlængelse, skal du have brugt dine eksisterende 30 uger med supplerende dagpenge efter 1. oktober 2018. Det kan derfor være en fordel for dig at vente med at bruge alle dine 30 uger til efter 1. oktober 2018.

Ophør med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse

Det gælder fortsat, at hvis vi vurderer, at du har haft selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, skal du fortsat ophøre med virksomheden for at kunne få ret til dagpenge. Udgangspunktet er, at du vil få en 3 ugers venteperiode fra det tidspunkt, du ophører hos Erhvervsstyrelsen og SKAT, før du kan få dagpenge.

Fra 1. oktober 2018 vil du også få mulighed for at ophøre på en tro- og loveerklæring, mens du venter på at modtage dit ophørsbevis fra Erhvervsstyrelsen og SKAT. I det tilfælde vil du som udgangspunkt blive omfattet af en venteperiode på 2 måneder. Indsender du dit ophørsbevis tidligere end de 2 måneder, vil du have ret til dagpenge dagen efter datoen på dit ophørsbevis, dog tidligst 3 uger fra vi har modtaget din tro- og loveerklæring.

Vær opmærksom på, at vi skal have dit ophørsbevis senest 6 måneder efter, vi har modtaget din tro- og loveerklæring. Har vi ikke modtaget beviset inden for de 6 måneder, vil du ikke have ret til dagpenge i perioden frem til, du sender ophørsbeviset. Samtidig bruger du af din ret til dagpenge i perioden fra de 6 måneder og indtil, vi modtager ophørsbeviset.

Når du er ophørt med en selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse, må du tidligst starte en ny virksomhed op igen 6 måneder efter, at du er ophørt med din virksomhed. Starter du alligevel virksomheden op igen, før de 6 måneder er gået, mister du retten til dagpenge, indtil de 6 måneder er gået.

Dine indtægter medregnes til optjening af ret til dagpenge

Indtægter fra selvstændig virksomhed vil fremover kunne indgå til opgørelse af indkomst- og arbejdskravet for ret til dagpenge.

Det er en forudsætning, at du har en afsluttet årsopgørelse inden for en optjeningsperiode på 3 år, før du bliver ledig.

Indtægter og timer fra selvstændig virksomhed medregnes fra din årsopgørelse og kan sagtens kombineres med indtægter og timer fra lønmodtagerarbejde i denne periode.

Sådan beregner vi din dagpengesats

Indtægter fra selvstændig virksomhed vil også fremover kunne indgå til beregning af en dagpengesats.

Her er det også en forudsætning, at der er en afsluttet årsopgørelse. Igen kan indtægterne kombineres med indtægter fra lønmodtagerarbejde.

En ekstra mulighed for retten til dagpenge og satsen

Hvis du ikke opfylder indtægts- eller arbejdskravet inden for de seneste 3 år, har du evt. mulighed for at opfylde det inden for de seneste 5 år. Her kan du dog kun medregne indtægter fra selvstændig virksomhed og ikke kombinere det med lønmodtagerarbejde.

På samme måde vil satsen også kun blive beregnet ud fra dit overskud i virksomheden og beregnes ud fra dine 2 bedste regnskabsår inden for de seneste 5 år.