Du vil vide mere om Opholdskravet

Opholdskravet afskaffes fra 1. februar 2020

Du har mulighed for at genoprette dit medlemskab i a-kassen med tilbagevirkende kraft. Læs mere her.

 

* * *

Opholdskravet (afvikles) 

Reglerne indebærer, at man skal have opholdt sig i Danmark i 7 ud af de seneste 12 år for at være berettiget til dagpenge. Indfasningen af opholdskravet sker over 3 år. Det betyder, at du for at leve op til opholdskravet skal opholde dig i Danmark/EU 5 ud af 12 år i 2019, 6 ud af 12 år i 2020 og fuldt indfaset 7 ud af 12 år i 2021 og frem.

Konsekvenser af opholdskravet

Opholdskravet kan koste dig dagpengeretten, hvis du rejser til udlandet eller kommer hjem fra udlandet. Opholdskravet indebærer, at vi skal undersøge dit ophold i udlandet 12 år tilbage i tiden. Derfor kan det også få betydning for dig, der har været i udlandet for flere år siden, selvom du har været i Danmark siden.

Du skal ikke opfylde opholdskravet for at få efterløn.

Hvornår kommer opholdskravet til at virke fra?

Reglerne gælder fra den 1. januar 2019. Opholdskravet indfases gradvist frem til 2021, så for at få dagpenge skal du: 

 • fra 1. januar 2019 have opholdt dig her i riget eller EU/EØS i mindst 5 ud af 12 år
 • fra 1. januar 2020 have opholdt dig i riget eller EU/EØS i mindst 6 ud af 12 år.
 • fra 1. januar 2021 have opholdt dig i riget eller EU/EØS i mindst 7 ud af 12 år

Opholdskravet, hvis du kommer hjem fra udlandet efter den 1. januar 2019?

Opholdskravet omfatter dig, der bliver ledig og skal indplaceres i dagpengesystemet 1. januar 2019 eller senere. Er du blevet ledig og indplaceret i dagpengesystemet før 1. januar 2019, bliver du ikke omfattet af opholdskravet.
Men hvis du kommer i job og senere bliver genindplaceret i dagpengesystemet – hvilket kræver mindst 1 års arbejde – bliver du omfattet af opholdskravet til den tid.
Opholder du dig i udlandet i øjeblikket, og har du bevaret medlemskab af a-kassen under udlandsophold ud fra en forudsætning om, at kunne få dagpenge, når du kommer hjem igen, kan opholdskravet ramme dig med tilbagevirkende kraft.

Lande, hvor udlandsophold tæller med til opholdskravet

Efter loven skal du have haft lovligt ophold her i riget eller i et andet EU/EØS-land.
Riget består af Danmark, Færøerne og Grønland. Dertil kommer så alle EU-landene - og EØS-landene, som er Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Du kan altså godt opholde dig i disse lande i mere end et år uden at det koster dig dagpengeretten.
Storbritannien ligger i øjeblikket i forhandlinger om at forlade EU. Ophold i Storbritannien i perioden indtil briterne udtræder af EU, vil nok kunne medregnes til opholdskravet.

Udlandsophold, der ikke trækker fra i opholdskravet

Man har i loven undtaget en række ophold i udlandet, så opholdet kan sidestilles med ophold her i riget eller indenfor EU/EØS. Det gælder, hvis du

 • Har hyre på et dansk skib
 • Er udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed – fx personer, som er udsendt af Udenrigsministeriet eller dets institutioner. Lokalt ansatte på ambassader og konsulater er ikke omfattet af denne undtagelse. Dog kan lokalt ansatte på en dansk ambassade anses for at være beskæftiget i offentlig dansk interesse.
 • Er beskæftiget i offentlig dansk interesse. Det kan fx være 
 • Ophold i udlandet på militær mission for den danske stat under instruktion af forsvaret.
 • Hvor personen af den danske stat er stillet til rådighed for militær mission under instruktion af udenlandsk eller international myndighed.
 • Arbejde for en international organisation, som den danske stat er medlem af (fx FN, NATO, EU, OSCE, OECD, Verdensbanken, Rumfartsagenturer).
 • Som udlånt til internationale organisationer, herunder ophold som sekunderet national ekspert, til EU’s institutioner, udenrigstjeneste, agenturer og missioner, hvor vedkommende arbejder.
 • Arbejde som bilateral rådgiver (DANIDA-rådgiver), der som led i udviklingsbistanden er udsendt af Danmark og arbejder på programmer, projekter m.v.
 • Lønnet eller ulønnet arbejde for en humanitær hjælpeorganisation. Arbejde skal være i dansk interesse dvs. når hjælpeorganisationen er dansk, skal den danske stat støtte denne organisation økonomisk.
 • Lønnet eller ulønnet arbejde for et af Kirkeministeriets dansk anerkendt missionsselskab (fx Bibelselskabet, Indre mission, Danmission og Frelsens Hær).
 • Ansat på dansk uddannelsesinstitution med tjenestested i udlandet (fx ansat på Sino Danish center for Education and Research).
 • Er ansat i dansk firma herunder filial eller datterselskab
 • Opholder sig i udlandet med henblik på uddannelse, hvis du har opfyldt kravet om bopæl og ophold umiddelbart op til at du begyndte på uddannelsen i udlandet.
 • Er forsker i udlandet, hvis du har opfyldt kravet om bopæl og ophold umiddelbart op til at du begyndte forskeropholdet i udlandet.
 • Er ægtefælle eller samlever til en, der opfylder betingelserne ovenfor.
 • Som barn under 18 år fulgt med til og boet med din forælder, hvor din forælder opfyldte betingelserne ovenfor


Særligt i forhold til børn har man i loven tilføjet en undtagelse. Ophold i udlandet før du fyldte 18 år kan sidestilles med ophold her i riget eller indenfor EU/EØS, hvis du fra fødsel og til dit 18.år har opholdt dig her i riget i mindst 7 år (2021). Har du boet i fx Australien, siden du var 13 år, tager til Danmark for at studere og afslutter din bachelor i Danmark som 21 årig, da vil du kunne dimittere fra uddannelsen og få dagpengeret og opfylde opholdskravet på 7 år indenfor 12 år.

Ferieophold og forretningsrejser

Det tæller ikke som et udlandsophold, når du under ferieophold og forretningsrejser til udlandet, ikke - efter CPR-loven - skal registrere dig som fraflyttet til udlandet.