Persondata

Reglerne for registrering og indsamling af medlemsdata.

Akademikernes A-kasse er omfattet af de regler om registrering og indsamling af data, der er fastsat i lov om behandling af personoplysninger. Akademikernes A-kasse indhenter og videregiver kun oplysninger i det omfang, det har betydning for dit medlemskab eller for behandlingen af din sag i a-kassen.

Langt de fleste oplysninger har du selv givet i forbindelse med din optagelse i Akademikernes A-kasse eller ved ansøgning om en ydelse fra Akademikernes A-kasse. Det gælder fx oplysninger om navn, bopæl, cpr.nr. og uddannelse, men også mere følsomme oplysninger, som Akademikernes A-kasse skal kende for at kunne træffe korrekte afgørelser. Det omfatter fx oplysninger om skatte- og indkomstforhold eller om årsagen til en afskedigelse.

Indhentning af oplysninger

Oplysningerne skal som regel suppleres eller bekræftes af andre, fx arbejdsgivere eller af offentlige myndigheder. Akademikernes A-kasse kan derfor også selv indhente og modtage oplysninger. Herudover har Akademikernes A-kasse pligt til at videregive oplysninger, fx om hvorvidt du modtager eller har modtaget en ydelse. Det kan fx være til kommuner og andre a-kasser.

Akademikernes A-kasse skal som hovedregel ikke indhente dit samtykke, inden disse oplysninger bliver modtaget eller videregivet.

SKAT i sagsbehandlingen

Fra 2008 har alle arbejdsgivere skulle indberette månedlige oplysninger om ansattes indkomst og arbejdsomfang til SKAT, og fra 1. maj 2011 skal alle a-kasser bruge oplysningerne i sagsbehandlingen. Det betyder, at Akademikernes A-kasse kan hente de nødvendige oplysninger hos SKAT i stedet for at ulejlige medlemmer eller arbejdsgivere med fremsendelse af lønsedler og oplysninger om arbejdstidsnormen.
Det betyder imidlertid også en løbende kontrol, som ved lov er indført for at sikre, at ingen får dagpenge, efterløn eller anden ydelse, som de ikke er berettiget til.

Kontrollen sker ved, at a-kasserne foretager en samkørsel af de oplysninger, som ledige og efterlønnere har givet på ydelseskort og erklæringer om arbejde, pension og andre indtægter, med de oplysninger, der ligger hos SKAT.

Hvad ved I om mig?

Hvis du vil vide, hvilke oplysninger Akademikernes A-kasse har registreret om dig, skal du blot kontakte os. Hvis du konstaterer, at Akademikernes A-kasse har mangelfulde eller fejlagtige oplysninger om dig, skal du også kontakte os, så vi kan rette det.

Du kan klage

Er du utilfreds med Akademikernes A-kasses behandling af oplysningerne om dig, kan du klage til Akademikernes A-kasse. Du kan få mere at vide om persondataloven på www.datatilsynet.dk eller ved at skrive til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5 sal, 1300 København K.

Når du er part i en sag i din a-kasse

Når du er medlem af en a-kasse, kan der opstå situationer, hvor der bliver rejst tvivl om din ret til dagpenge. Det kan både være dagpenge og andre ydelser, som du allerede har fået udbetalt eller vil få udbetalt. Tvivlen kan opstå på grund af oplysninger, du selv giver til os – eller som vi modtager fra fx dit jobcenter, Arbejdsdirektoratet, SKAT m.v.

I de situationer er der krav til den måde, Akademikernes A-kasse skal behandle sagen på. Desuden er du omfattet af en række rettigheder og pligter, som vi gerne vil vejlede dig om.

Partshøring

Bliver vi bekendt med oplysninger, der rejser tvivl om din ret til dagpenge, beder vi dig om en redegørelse, inden vi afgør sagen.

Du har en frist på en uge til at svare på vores brev. Hvis du ikke overholder svarfristen, så træffer vi en afgørelse på baggrund af de oplysninger, vi er blevet bekendt med.

Vi træffer også en afgørelse på det foreliggende grundlag, hvis det svar, du sender os, bærer præg af, at du ikke vil medvirke til at oplyse sagen.

Vi udbetaler ydelser med forbehold for tilbagebetaling

Selv om der er tvivl om din ret til dagpenge, må a-kassen ikke uden videre standse for dine udbetalinger.

Derimod skal vi blive ved med at udbetale ydelser til dig, indtil vi kan træffe en afgørelse i sagen. Enten fordi sagen er tilstrækkeligt oplyst – eller på det foreliggende grundlag, hvis du ikke vil medvirke til at belyse sagen.

Viser det sig, at du ikke havde ret til ydelserne, skal du betale ydelserne tilbage til os. Tilbagebetalingsbeløbet bliver tilskrevet renter, hvis beløbet overstiger et beløb, der svarer til 4 ugers dagpenge.

Du har pligt til at give os de oplysninger, vi har brug for

Du har pligt til at give os de oplysninger, vi har brug for for at kunne vurdere din ret til dagpenge, efterløn, skattefri præmie eller andre ydelser, som vi administrerer.

Du har altid ret til at udtale dig

Du kan anmode om at få behandlingen af en sag udsat, fordi du ønsker at fremsende en kommentar til sagen. Du vil da få en frist på 1 uge til at fremsende dine udtalelser. Fristen kan være kortere eller længere, hvis omstændighederne taler for det.

Vi vil altid imødekomme din anmodning om en sådan udsættelse af sagsbehandlingen, medmindre:

vi efter en konkret vurdering anser udtalelsen for unødvendig og i stedet vil forhale sagsbehandlingstiden
en udsættelse af sagen vil medføre, at andre frister – fastsat af fx andre myndigheder – ikke længere vil kunne overholdes
andre bestemmelser og retningslinjer har sikret din adgang til at udtale dig.

Du har ret til at lade dig repræsentere

Du kan vælge at få bistand fra andre, mens sagen verserer – eller helt at lade andre føre sagen for dig. Det gælder dog ikke, hvis vi ikke kan behandle sagen uden din medvirken.

Hvis du lader andre bistå eller repræsentere dig, skal du normalt skrive en fuldmagt eller andet, så vi kan se, at vedkommende handler på dine vegne. Det gælder dog ikke, hvis du vælger at lade dig repræsentere af en advokat, revisor eller din faglige organisation.

Samtykke

Du skal vide, at Akademikernes A-kasse som udgangspunkt ikke må indhente oplysninger om dig uden dit samtykke. Vi skal indhente dette samtykke skriftligt fra dig – og du har en uge til at svare på vores anmodning.

Hvis du ikke vil give samtykke, skal vi træffe afgørelse på det foreliggende grundlag.

Vi skal dog ikke indhente dit samtykke, hvis:

der er tale om oplysninger, vi henter fra egne registre, SKAT eller andre offentlige myndigheder
der er tale om en tilsynssag, som Styrelsen for  har startet
der er tale om oplysninger om dine lønforhold, som vi indhenter hos en eller flere arbejdsgivere.

Aktindsigt

Du har ret til at se alle akter i din sag. Det samme har de personer, du evt. har valgt at lade repræsentere dig. Hvis du beder om aktindsigt, sender vi dig en kopi af sagens akter inden for en frist på 10 dage. Alternativt giver vi dig adgang til sagen i fysisk form på et af vores kontorer inden for fristen.

De regler, som vi her har vejledt dig om, er beskrevet i bekendtgørelse nr. 701 af 25. juni 2010 om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser. Du kan se hele bekendtgørelsen på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Cookies

På aka.dk bruger vi cookies til at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på websitet og til at støtte markedsføringen af vores services. Du kan læse mere i vores privatlivspolitik.