Du vil have dagpenge som bibeskæftiget

Du kan godt modtage dagpenge, mens du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Du skal dog have en tilladelse fra os.

Ønsker du at drive selvstændig virksomhed og modtage dagpenge samtidig, kan du gøre det som bibeskæftigelse. Du skal dog have en tilladelse fra os, hvis du vil modtage dagpenge.

Læs definitionen på selvstændig bibeskæftigelse.

Hvis du derimod freelancer som lønmodtager på deltid, kan du modtage supplerende dagpenge.

Betingelser for din ret til dagpenge

Du har ret til at få dagpenge samtidig med bibeskæftigelse, hvis:

 • du sandsynliggør, at dit arbejde i virksomheden til enhver tid kan udføres uden for normal arbejdstid
 • du bruger begrænset tid i din virksomhed
 • formålet med virksomheden er, at det er en bibeskæftigelse
 • du søger lønarbejde på fuldtid.

 

Har du drevet din selvstændige virksomhed som hovedbeskæftigelse umiddelbart inden, du blev ledig, har du som udgangspunkt ikke ret til dagpenge, hvis du vil videreføre eller genoptage din virksomhed som bibeskæftigelse.

Sådan søger du om dagpenge, når du har selvstændig bibeskæftigelse

For at få dagpenge, skal du udfylde en ledighedserklæring, som er en ansøgning om dagpenge. Den finder du på siden med blanketter, når du er logget på. Her skal du vælge mellem ledighedserklæring for lønmodtager eller ledighedserklæring for nyuddannede og værnepligtige.

For at du kan få en tilladelse til at drive selvstændig bibeskæftigelse, samtidig med at du modtager dagpenge, skal du via vores selvbetjening udfylde blanketterne

På blanketterne skal du blandt andet oplyse om arten og omfanget af din virksomhed, åbningstid, kundegrundlag, hjemmeside, om der er ansat arbejdskraft, samarbejdspartnere og leverandører.

Arbejde i din ægtefælles virksomhed

Hvis du begynder at arbejde i din ægtefælles virksomhed, bliver du i forhold til reglerne i arbejdsløshedsforsikringsloven ofte betragtet som selvstændig. Det gælder også, selvom du intet ejer af virksomheden og er lønmodtager i henhold til skattelovgivningen. Læs mere om at arbejde i ægtefælles virksomhed.

Du kan modtage dagpenge i 78 uger

Driver du selvstændig bibeskæftigelse, kan du modtage dagpenge i op til 78 uger (svarende til halvandet år). 

Når du i 78 uger har drevet selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse og samtidig modtaget dagpenge, skal du vælge, om du vil ophøre med virksomheden eller stoppe med at modtage dagpenge.

Når du ophører med din virksomhed, gælder reglen om de 78 uger ikke længere. Du kan fortsætte med at modtage dagpenge på almindelige vilkår, når du har sendt os Erklæring om ophør med selvstændig bibeskæftigelse (AK002).

De 78 uger tæller, så længe du modtager dagpenge fra os. Har du arbejde i en periode, så du ikke modtager dagpenge, stopper vi med at tælle de 78 uger.  Ønsker du at genoptage dagpengene samtidig med bibeskæftigelsen eller begynde på en ny virksomhed efter mindre end halvandet år, vil 78-ugersreglen blive aktiv igen.

Du kan altid ringe til os og få at vide, hvor mange uger du har tilbage på 78-ugersordningen.

Undtagelser fra 78-ugersbegrænsningen

I nogle tilfælde er der ikke nogen 78-ugersbegrænsning, nemlig hvis du:

 • er deltidslandbruger og har din bopæl på landbruget, under forudsætning af at du opfylder visse yderligere betingelser. Ring til os for at høre mere.
 • søger om tilladelse til en enkeltstående opgave af selvstændig karakter
 • driver fritidsfiskeri, og dit personlige arbejde er af ringe omfang
 • har biavl med højst 15 bistader
 • driver 1 udlejningsejendom med op til 10 lejemål, og du kun i mindre omfang udfører personlige opgaver som administration, små reparationer og viceværtfunktioner
 • i ringe omfang deltager i din ægtefælles virksomhed. Dit arbejde må ikke have indflydelse på virksomhedens drift
 • har en Fredskov på højst 5 hektar, som ligger på din faste bopæl eller fritidsbopæl
 • har egen vindmølle, eget solcelleanlæg eller lignende energikilder, så længe dit arbejde med det er af lavt omfang.

Optjen ret til nye 78 uger

Du kan få ret til en ny periode med dagpenge i 78 uger samtidig med bibeskæftigelse. Det kræver, at du har arbejdet som lønmodtager i minimum 962 arbejdstimer indenfor de seneste 18 måneder.

Du kan også få en ny periode med dagpenge i 78 uger samtidig med bibeskæftigelse, hvis du har drevet virksomhed som din hovedbeskæftigelse i minimum 26 uger.

Hvis du vil vide, om du har ret til nye 78 uger, så er du velkommen til at kontakte os.

Du kan ikke optjene ret til flere uger med bibeskæftigelse, end du har dagpengeret til. Din almindelige dagpengeret udløber, når du har fået udbetalt 104 ugers dagpenge, eller der er gået 3 år, siden du fik din dagpengeret.

Fradrag i dagpengene for dit arbejde i virksomheden  

På dit ydelseskort skal du hver måned skrive alle de timer, du bruger på din selvstændige bibeskæftigelse.

Du vil få et fradrag i dine dagpenge for den tid, du bruger på samtlige arbejdsfunktioner i virksomheden - herunder bl.a. administration og transport. Har du fx arbejdet 7 timer i din virksomhed, vil du få et fradrag på 7 timer i dine dagpenge.

Giv os besked ved ændringer

Du skal kontakte os, hvis opgaverne eller kundegrundlaget i din virksomhed ændrer sig.

Skal du fx løse en større opgave som selvstændig, gælder der særlige regler. Det er en god ide at kontakte os i god tid, inden du begynder på opgaven.

Får du større eller flere opgaver i virksomheden, kan den ændre sig fra din selvstændige bibeskæftigelse til hovedbeskæftigelse. Du kan ikke vende tilbage og drive selvstændig bibeskæftigelse med dagpenge, når virksomheden først er blevet din hovedbeskæftigelse.

Omvendt bliver din hovedbeskæftigelse ikke til bibeskæftigelse, blot fordi du drosler aktiviteterne ned.

Er din selvstændige bibeskæftigelse blevet til din hovedbeskæftigelse, skal du som udgangspunkt ophøre helt med virksomheden for igen at kunne modtage dagpenge.

Ophør med selvstændig bibeskæftigelse

Vil du stoppe med at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, skal du udfylde Erklæring om ophør med selvstændig bibeskæftigelse (AK002).

Du skal her oplyse, hvordan virksomheden er ophørt, fx ved lukning eller salg. Du skal også sende dokumentation for afmelding af momsregistrering af virksomheden.

Du kan træde ud af virksomheden, selvom den kører videre

Har du drevet virksomheden sammen med medejere, herunder også din ægtefælle, kan du træde ud af virksomheden – selvom virksomheden fortsætter.

Ophøret skal skyldes:

 • at du og din samlever/ægtefælle går fra hinanden
 • at dine arbejdsfunktioner ikke længere eksisterer
 • at dine arbejdsfunktioner bliver overdraget til en anden ansat (som ikke er din ægtefælle, samlever eller umyndige børn).

Udtræden af ægtefælles virksomhed

Arbejder du i din ægtefælles virksomhed uden at være medejer, kan du udtræde af din ægtefælles virksomhed ved at udfylde Erklæring om udtræden af ægtefælles virksomhed (AK029). Hermed erklærer du på tro og love, at du udtræder og er stoppet med alle dine arbejdsopgaver i virksomheden.

Erklæringen skal underskrives af dig og din ægtefælle, og ophøret kan tidligst anerkendes, når vi har modtaget erklæringen om udtræden.

Udtræden af din ægtefælles virksomhed på tro og love kan som udgangspunkt kun ske én gang, så kontakt os, hvis du igen begynder at arbejde i din ægtefælles virksomhed.

Forskellen på bibeskæftigelse og hobbyvirksomhed

En hobby- eller fritidsaktivitet har ikke betydning for din ret til dagpenge, så længe formålet med aktiviteterne ikke er at tjene penge.

Det er uden betydning, om driften af en hobbyvirksomhed reelt giver over- eller underskud. Det er også underordnet, om du driver virksomheden alene eller sammen med andre.