Du vil kende definitionen på selvstændig

Det er dine aktiviteter, der definerer, om du er selvstændig eller ej. En aktivitet anses for at være selvstændig virksomhed, hvis formålet er at få et økonomisk udbytte, og du har eller har haft personligt arbejde med aktiviteten.

Fra 1. oktober 2018 er der kommet ny lovgivning om selvstændig virksomhed. Hvor de fleste tidligere enten var lønmodtagere eller selvstændige, arbejder flere og flere nu i nogle nye og fleksible konstruktioner, hvor de er hverken eller – eller både og.

Dagpengesystemet er nu koblet sammen med skattesystemet, og det er den skattemæssige definition af dine aktiviteter, der definerer din status.

4 definitioner på arbejde

Nye definitioner - lønmodtager, selvstændig virksomhed, formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse

Arbejde inddeles i 4 kategorier:

 • Arbejde som lønmodtager
 • Selvstændig virksomhed
 • Formueforvaltning
 • Fritidsbeskæftigelse

 

Opfylder du flere af ovennævnte definitioner, kan du selv vælge, hvilken definition du vil høre til. Dit valg gælder både før, du får ret til dagpenge, og efterfølgende i hele dagpengeperioden. Du har dog mulighed for at søge om at ændre valget, hvis dine aktiviteter skifter karakter.

Du kan søge om skift af definition, hvis du er ledig pr. 1. oktober 2018 eller senere, og tidligere har fået tilladelse til at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse efter reglerne, der var gældende før 1. oktober 2018. Du søger om at skifte definition ved at udfylde blanketten Ansøgning om skift af definition for selvstændig virksomhed (AK092). 

Hvornår driver du selvstændig virksomhed?

Det er dine aktiviteter, der definerer, om du er selvstændig eller ej. En aktivitet anses for at være selvstændig virksomhed, hvis formålet er at få et økonomisk udbytte, og du har eller har haft personligt arbejde med aktiviteten.

Derudover skal mindst en af følgende betingelser være opfyldt:

 1. at aktiviteten er registreret med et CVR-nummer eller et SE-nummer, eller at aktiviteten har en lovbestemt pligt til at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister.
  Vær dog opmærksom på, at hvis indkomsten fra en aktivitet beskattes som lønmodtagerindkomst anses aktivteten ikke for at være selvstændig virksomhed, men en lønmodtagerindkomst, medmindre du anses for at være ansat i din egen virksomhed – se punkt 3 herunder
 2. at overskud eller underskud fra aktiviteten beskattes som selvstændig erhvervsvirksomhed
 3. at aktiviteten medfører, at du får løn udbetalt som A-indkomst fra et selskab, hvori du har afgørende indflydelse.
  Du har afgørende indflydelse, hvis du eller din ægtefælle alene eller sammen med nærmeste familie (herunder dine eller din ægtefælles børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre og søskende) er indehaver af:
  *mindst 50 pct. af selskabskapitalen
  *mindst 50 pct. af selskabskapitalens stemmeværdi
  *en bestemmende andel af selskabets kapital eller
  *en bestemmende andel af stemmerne i selskabet
 4. at aktiviteten er udført af dig som medarbejdende ægtefælle uden lønaftale efter kildeskatteloven
 5. at aktiviteten medfører, at du modtager B-indkomst, der indgår i en virksomhed.

Situationer hvor du er lønmodtager

Som udgangspunkt vil du have en status som lønmodtager, hvis: 

 • du er undergivet en arbejdsgivers tilsyn og har instrukser for arbejdets udførelse
 • du har pligt til at udføre arbejdet personligt
 • din arbejdsgiver indbetaler bidrag til ATP
 • du er omfattet af ferieloven
 • du er omfattet af funktionærloven
 • du er omfattet af arbejdsskadeloven
 • du vil kunne få dækning fra Lønmodtagernes Garantifond, hvis arbejdsgiveren går konkurs.

Definition på hovedbeskæftigelse

Hovedreglen er, at falder en aktivitet ikke ind under kategorien formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse, så er der tale om en selvstændig hovedbeskæftigelse, medmindre vi konstaterer, når du søger om dagpenge, at du har haft aktiviteten samtidig med lønarbejde i et omfang, så den kan anses for at være en bibeskæftigelse.

Definition på bibeskæftigelse

Dit arbejde i din virksomhed anses for at være bibeskæftigelse, hvis du som lønmodtager opfylder følgende betingelser, når vi godkender din ret til dagpenge:

 • Du har i gennemsnit som minimum arbejdet 80 timer som lønmodtager pr. måned i de seneste 6 måneder forud for din ret til dagpenge
 • Du har som minimum arbejdet 1 time som lønmodtager i hver af de 5 måneder ud af de 6.

Hvis du er nyuddannet, kan vi medregne en måneds uddannelse som 160,33 timer.

Du skal have en tilladelse til at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, når du er ledig. Læs mere om reglerne for at få dagpenge som bibeskæftiget

Definition på og regler for formueforvaltning

En erhvervsmæssig aktivitet anses for at være formueforvaltning, når du opfylder én af nedenstående betingelser:

 • Du har lejeindtægter fra udlejning af fast ejendom, hvis du ikke har personligt arbejde med udlejningen
 • Du passivt ejer en virksomhed og ikke har personligt arbejde i virksomheden
 • Du ejer en bortforpagtet virksomhed
 • Du forvalter egen formue, herunder køber og sælger aktier, anparter, obligationer eller lignende værdipapirer
 • Du har kun i meget begrænset omfang (dvs. højst 5 timer om måneden) personligt arbejde forbundet med en erhvervsmæssig aktivitet.

Du kan ikke medregne formueforvaltning til at få ret til dagpenge eller til beregning af en dagpengesats, sådan som du har kunnet med dine indtægter fra din selvstændige virksomhed.

Til gengæld bliver indtægterne, eller timerne du bruger på formueforvaltning, ikke modregnet i dine dagpenge, og du forbruger heller ikke af din ret til supplerende dagpenge på 30 uger.

 

Definition på og regler for fritidsbeskæftigelse

En erhvervsmæssig aktivitet anses som fritidsbeskæftigelse, når aktiviteten hverken anses for at være en lønmodtageraktivitet, selvstændig virksomhed eller formueforvaltning. Din aktivitet anses også for at være fritidsbeskæftigelse, hvis du opfylder én af nedenstående betingelser:

 • Du driver et deltidslandbrug på følgende betingelser:

a) Du har din bopæl på landbruget
b) Du har drevet deltidslandbruget forud for din ledighed
c) Deltidslandbruget udvides ikke under din ledighed, medmindre det skyldes udefrakommende lovmæssige forhold, som du ikke selv har indflydelse på
d) Du har ikke ansat arbejdskraft udover én ansat eller i mindre omfang hjælp fra en maskinstation
e) Du kan stå til rådighed for fuldtids-lønmodtagerarbejde
f) Du har arbejdet i gennemsnit minimum 130 timer pr. måned inden for 6 måneder umiddelbart før din ledighed, eller du opfylder et indkomstkrav inden for det senest afsluttede indkomstår forud for din ledighed på mindst 233.376 kr. (2019), og hvor du ikke har modtaget dagpenge

 • Du har én udlejningsejendom med op til 10 lejemål, og du har kun i mindre omfang personligt arbejde i form af administration, små reparationer og viceværtsfunktioner
 • Du har en fredskov på højst 5 ha, og fredskoven ligger på din faste bopæl eller fritidsbopæl
 • Du har egen vindmølle, eget solcelleanlæg eller lignende vedvarende energikilde, og du har kun i mindre omfang personligt arbejde forbundet med dette
 • Du har biavl med højst 20 bistader.

Du kan ikke medregne fritidsbeskæftigelse til at få ret til dagpenge eller til beregning af en dagpengesats, sådan som du har kunnet med dine indtægter fra din selvstændige virksomhed.

De timer, du bruger på en fritidsbeskæftigelse, bliver modregnet i dine dagpenge. Til gengæld forbruger du ikke af din ret til supplerende dagpenge på de 30 uger og kan derfor frit arbejde med din fritidsbeskæftigelse i hele din dagpengeperiode.