Du vil vide, om du er selvstændig

Definitionen på selvstændig virksomhed er vigtig i forhold til din ret til dagpenge. Som løst ansat kan du være enten lønmodtager eller selvstændig.

Løst ansatte freelancere, projektmedarbejdere og konsulenter udgør en stigende del af vores medlemsskare. Tilhører du den gruppe, skal du være opmærksom på, at det kan påvirke din ret til dagpenge.

Måske er du selvstændig på fuld tid, måske har du bibeskæftigelse, eller måske skifter du mellem at være lønmodtager og selvstændig fra opgave til opgave.

Dagpengene bestemmes af arbejdsløshedsloven

Akademikernes A-kasse og SKAT har ikke samme definition af, hvornår et arbejde er selvstændig virksomhed, og hvornår det er lønarbejde.

Når du vil søge dagpenge, kan det være nødvendigt for os at tage stilling til, om du i forhold til arbejdsløshedsloven er selvstændig eller lønmodtager.

Sådan definerer vi selvstændig virksomhed

Som hovedregel anser vi dig for selvstændig, når:

 • du er beskæftiget for egen regning og risiko og med det formål at opnå et økonomisk udbytte

 

Dertil kommer en række forhold, som vi tager stilling til i vores vurdering af din status. 

Situationer hvor du er selvstændig

Du vil altid blive betragtet som selvstændig, hvis du kan svare ja til ét af følgende forhold:

 • du har foretaget varelagernedskrivninger
 • du har ansat arbejdskraft
 • du har overført beløb til beskatning som medarbejdende ægtefælle
 • du har foretaget skattemæssige fradrag for driftsudgifter og afskrivning på driftsmidler efter de gældende regler for selvstændigt erhvervsdrivende
 • du er omfattet af en kollektiv overenskomst som arbejdsgiver eller er medlem af en arbejdsgiverorganisation.

Du vil også blive betragtet som selvstændig, hvis du opfylder to af følgende kriterier:

 • du er momsregistreret, eller ydelsen faktureres med tillæg af moms
 • du angiver skattemæssigt over-/underskud af selvstændig virksomhed
 • du har oplyst på din selvangivelse, at indkomsten ønskes beskattet efter virksomhedsskatteloven
 • du er deltager i et interessentskab (I/S – dvs. økonomisk driftsfællesskab med én eller flere andre, fx ingeniører, der sammen driver en rådgivningsvirksomhed).

Du skal have tilladelse til at have bibeskæftigelse

Du skal have vores tilladelse til at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, hvis du er ledig og vil modtage dagpenge.

De timer, du arbejder i din bibeskæftigelse, vil blive fradraget i dine dagpenge i forholdet 1:1. Læs mere om fradrag i dagpengene.

Situationer hvor du er lønmodtager

Som udgangspunkt vil du have en status som lønmodtager, hvis: 

 • du er undergivet en arbejdsgivers tilsyn og har instrukser for arbejdets udførelse
 • du har pligt til at udføre arbejdet personligt
 • din arbejdsgiver indbetaler bidrag til ATP
 • du er omfattet af ferieloven
 • du er omfattet af funktionærloven
 • du er omfattet af arbejdsskadeloven
 • du vil kunne få dækning fra Lønmodtagernes Garantifond, hvis arbejdsgiveren går konkurs.

Freelancere og andre med skiftende status

Nogle freelancere og løst ansatte skifter mellem at være lønmodtagere og selvstændige. Når vi skal afgøre, hvilken status du har, vil vi bl.a. se på, om du:

 • er momsregistreret
 • er omfattet af et opsigelsesvarsel
 • betaler Arbejdsmarkedsbidrag
 • selv afholder udgifterne forbundet med opgaverne
 • udfører opgaverne med eget udstyr og selv har afskrivninger og vedligehold på det
 • er forpligtet til at udføre opgaverne personligt, eller om du kan sætte en anden til det
 • selv høster goodwill for dit arbejde - altså i hvilket navn arbejdet bliver udført
 • selv bærer risikoen ved fejl og reklamationer
 • selv kan tilrettelægge din arbejdsdag og din arbejdstid
 • er underlagt en andens kontrol.

Det er muligt, at du er både selvstændig og lønmodtager sideløbende. Det kan fx være tilfældet, hvis du er kontraktansat forelæser på et universitet og i samme periode skriver lærebøger, som du udgiver og holder foredrag om.

Vær opmærksom på, at selv om du er lønmodtager i henhold til skattelovgivningen, er du det ikke altid efter dagpengereglerne.

Læs mere om dine muligheder for at modtage supplerende dagpenge, hvis du arbejder deltid som lønmodtager.

Interessentskab, A/S, ApS mv.

Et interessentskab (I/S) er ikke et selskab, men et personligt drevet firma. Derfor er du normalt altid selvstændig, hvis du er medejer af et interessentskab.

Du er selvstændig, hvis du arbejder i et A/S, ApS, K/S eller A.m.b.a., hvor du har afgørende indflydelse.

 

Du er selvstændig, når du ejer en virksomhed

Du bliver altid betragtet som selvstændig, hvis du arbejder i en virksomhed, hvor du eller din ægtefælle alene eller sammen med nærmeste familie er indehaver af:

 • mindst 50 pct. af selskabskapitalen eller selskabskapitalens stemmeværdi
 • en bestemmende andel af selskabets kapital eller af stemmerne (selv om denne er mindre end 50 pct.)
 • mindst 10 pct. af selskabskapitalen (eller af stemmeværdien), og du og/eller din ægtefælle også er medlem af selskabets bestyrelse eller direktion
 • hvis selskabskapitalen er ligeligt fordelt mellem højst 10 kapitalindehavere, og der foreligger et personligt, driftsmæssigt samvirke mellem disse
 • hvis selskabskapitalen er ligeligt fordelt mellem mere end 10 kapitalindehavere, og selskabet udgør en sammenslutning af erhvervsdrivende.

Arbejde i din ægtefælles virksomhed

Hvis du arbejder i din ægtefælles virksomhed, vil du som udgangspunkt altid blive anset for at være selvstændigt erhvervsdrivende. Dette gælder i nogle tilfælde også, selvom du ikke er medejer.

Arbejder du i din ægtefællens virksomhed uden at være medejer, er du selvstændigt erhvervsdrivende, hvis bare én af følgende betingelser er opfyldt:

 • der er under 20 fuldtidsansatte i virksomheden (ejeren af virksomheden, medejere og disses ægtefæller bliver ikke talt med)
 • du er ansat i en overordnet stilling
 • du er ansat på løn- og arbejdsvilkår, der afviger fra de vilkår, der ifølge overenskomst gælder for dette eller tilsvarende arbejde.

Det er uden betydning, om din ægtefælle helt eller delvist ejer virksomheden som et ApS eller A/S, eller om virksomheden er din ægtefælles særeje.

Registrerede partnere sidestilles med ægtefæller.