Du skal på ferie

Du kan få udbetalt feriedagpenge, hvis du har ret til dagpenge. Du skal huske at melde ferie på jobnet.dk

Du kan få udbetalt feriedagpenge, hvis du har været ledig og på dagpenge. Du optjener feriedagpenge på baggrund af de ydelser, du modtager fra a-kassen eller kommunen i løbet af et kalenderår.

Du kan få feriedagpenge, hvis du opfylder de følgende betingelser:

 • Du er medlem af en a-kasse og har bopæl i Danmark
 • Du holder ferie og har ophold i Danmark op til feriens begyndelse
 • Du er i arbejde som lønmodtager eller ledig
 • Du har holdt den ferie, som du har optjent ved arbejde
 • Du ville have ret til dagpenge, hvis du blev ledig i morgen.

 

Er du i tvivl om din ret til feriedagpenge, kan du ringe til os.

Husk at melde ferie på jobnet.dk

Er du ledig, skal du huske at melde ferie på jobnet.dk senest 14 dage inden, din ferie starter. Du skal også melde ferie, hvis du vil holde fri på helligdage, der falder på en hverdag. Du får nemlig dagpenge på disse helligdage, og derfor skal du være aktiv jobsøgende, medmindre du har meldt ferie.

Du skal også melde ferie på jobnet.dk, hvis du er i virksomhedspraktik eller andre former for aktivering, hvor du samtidig er meldt ledig på jobnet.dk.

Er du i arbejde og afmeldt som ledig på jobnet.dk, eller er du i job med løntilskud, skal du følge ferielovens regler. Her gælder det bl.a., at du skal aftale ferie med din arbejdsgiver.

Ferieår og kalenderår i det forkortede ferieår (2020)

På grund af overgangen til den nye ferielov, der satte i kraft 1. september 2019, er ferieåret i 2020 blevet forkortet til perioden 1. maj til 31. august. Feriedagpengene til ferieåret er optjent i kalenderåret 2019, dvs. fra 1. januar til 31. december 2019. Man kan maksimalt have ret til 17 dages ferie i det forkortede ferieår (2020). 

Du kan ikke overføre feriedagpenge fra et ferieår til det næste. Du vil derfor miste retten til at få udbetalt feriedagpenge for feriedage, du ikke har afholdt senest 31. august 2020. Dvs. at feriedagpenge for det forkortede ferieår i 2020, der ikke er blevet afholdt inden 31. august 2020, ikke kan overføres til det nye ferieår.  

Har du arbejdet fuldtid i hele 2019 og har du ikke modtaget ydelser fra a-kassen eller Udbetaling Danmark, har du ikke optjent ret til feriedagpenge i ferieåret 2020. Du vil i stedet have optjent ferie hos din arbejdsgiver. Du kan altid tjekke dine optjente feriepenge på Feriekonto via borger.dk.

Du skal søge om feriedagpenge hos os

Du skal søge om at få udbetalt feriedagpenge. Det gør du ved at udfylde Ansøgning om feriedagpenge (AR258). 

Har vi din feriedagpengeansøgning en måned inden, du går på ferie, vil du modtage dine feriedagpenge senest en uge inden, din ferie begynder.

Du kan holde din ferie samlet eller over flere perioder. På dit ydelseskort skal du vælge aktiviteten "Ferie" ved de relevante dage.

Du kan optjene ret til 17 feriedage

Vi beregner antallet af dage med ret til feriedagpenge på baggrund af de ydelser, du får fra os og/eller din Udbetaling Danmark. Du kan optjene feriedagpenge for op til 5 dage pr. uge. Har du modtaget ydelser på fuld tid i hele 2019, har du optjent ret til feriedagpenge for 17 feriedage i det kommende ferieår.

Lønmodtagere kan få udbetalt optjente feriedagpenge

Selvom du har lønarbejde, kan du godt få udbetalt de feriedagpenge, du har optjent, mens du modtog ydelser fra os eller din kommune. Du vil i april modtage et brev i din indbakke i selvbetjeningen med en opgørelse af antallet af feriedage med feriedagpenge, du kan holde i det kommende ferieår.

Du skal have brugt feriepenge fra arbejdsgiver

Du skal have opbrugt ferie, som du har optjent hos din arbejdsgiver, før du kan få udbetalt feriedagpenge. Er du i tvivl, om du har optjent ferie hos en arbejdsgiver, kan du altid undersøge det ved at logge ind på Feriekonto via borger.dk.

Du kan godt få udbetalt feriedagpenge i forlængelse af, at du afholder den ferie, du har optjent hos en arbejdsgiver. En ferie kan altså godt bestå af først nogle dage med feriepenge, og derefter nogle dage med feriedagpenge.

Du kan ikke modtage feriedagpenge, hvis du ikke har brugt al din ferie fra din arbejdsgiver inden 31. august 2020, eller hvis du automatisk får overført din ferie med løn til det nye ferieår.

Har du optjent mere end 17 dages ferie i en kombination af ferie med løn fra arbejdsgiver/feriegodtgørelse og feriedagpenge, så kan du kontakte os. 

Du modtager ferieforskud fra Lønmodtagernes Feriemidler

Ferieforskud fra Lønmodtagernes Feriemidler er indefrosne feriepenge optjent hos en arbejdsgiver i perioden 1. september til 31. december 2019. Du kan læse om ferieforskud på borger.dk.

Udgangspunktet for ferie i det forkortede ferieår i 2020 er, at man har 17 feriedage med økonomisk dækning. De 17 feriedage er enten optjent hos arbejdsgiver i perioden 1. januar til 31. august 2019 eller optjent via ydelser fra a-kassen eller Udbetaling Danmark/barselsdagpenge i perioden 1. januar til 31 december 2019.

Hvis du får udbetalt Ferieforskud fra Lønmodtagernes Feriemidler (feriefondsdage), kan det få betydning for din ret til feriedagpenge.

Antallet af dage med ferieforskud skal fratrækkes de 17 dages ferie, som man kan holde ferie for i det forkortede ferieår 2020. Herefter skal a-kassen undersøge, hvor meget der kan udbetales af dine feriedagpenge.

Har du økonomisk dækning for mere end 17 dage i en kombination af Ferieforskud fra Lønmodtagernes Feriemidler (feriefondsdage), feriepenge (enten fra arbejdsgiver eller feriekonto) og feriedagpenge, kan du risikere, at du ikke kan få udbetalt alle dine dage med feriedagpenge. Kontakt os, hvis du er i tvivl.

Eksempel 1

Du har mulighed for at få udbetalt 4 dage med ferieforskud fra Lønmodtagernes Feriemidler (feriefondsdage). Du har optjent 4 feriedage med løn fra arbejdsgiver. Og du har optjent 9 dage med feriedagpenge fra Akademikernes A-kasse.

I dette tilfælde vil du, efter fratrækningen af ferieforskud, have 13 dages ferie tilbage (17 dage minus 4 dage), som kan blive dækket af ferie fra arbejdsgiver og feriedagpenge. Du vil derfor kunne få alle dine feriedagpenge udbetalt under forudsætning af, at du opfylder reglerne herom.

Eksempel 2

Du har mulighed for at få udbetalt 4 dage med ferieforskud fra Lønmodtagernes Feriemidler (feriefondsdage). Du har optjent 2 feriedage med løn fra arbejdsgiver. Og du har optjent 15 dage med feriedagpenge fra Akademikernes A-kasse.

I dette tilfælde vil du, efter fratrækningen af ferieforskud, have 13 dages ferie tilbage (17 dage minus 4 dage), som kan blive dækket af ferie fra arbejdsgiver og feriedagpenge. Du vil dog kun kunne få udbetalt 13 dage med feriedagpenge, da dette er antallet af feriedage, der er tilbage. Det betyder, at der er 2 dage med feriedagpenge, som du ikke vil kunne få udbetalt.

   

Du kan få efterbetalt feriedagpenge indtil 31. maj 2021

Har du holdt ferie uden at have søgt om feriedagpenge, har du indtil 31. maj 2021 til at oplyse os om din afholdte ferie og få udbetalt feriedagpenge for perioden. Husk at ferien skal være afholdt inden 31. august 2020.

Eksempel

Du har holdt ferie i uge 29 og har meldt din ferie på jobnet.dk inden for tidsfristen eller haft arbejde, da du afholdt ferien. Du har dog ikke fået søgt om at få udbetalt feriedagpenge.

Men har vi din ansøgning om feriedagpenge senest 31. maj 2021, kan vi udbetale pengene til dig, selvom du allerede har holdt ferien.

Situationer, hvor du ikke kan få udbetalt feriedagpenge

Du har ikke ret til at få udbetalt feriedagpenge, hvis du ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet. Dvs. hvis du:

 • ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet
 • er sygemeldt
 • er ledig, men holder ferie mens du er på barsels- eller forældre orlov
 • er på fleksydelse eller arbejder i fleksjob
 • har nået folkepensionsalderen
 • er i seniorjob
 • er gået på efterløn. Hvis du regner med at gå på efterløn i løbet af efteråret anbefaler vi, at du søger om at få dine feriedagpenge udbetalt inden du går på efterløn
 • driver selvstændig virksomhed på fuld tid eller som bibeskæftigelse uden ret til dagpenge
 • ikke er medlem af en a-kasse

Kollektiv ferielukning

Hvis du ikke ønsker at holde ferie og din arbejdsplads har tvunget ferielukning, kan du melde dig ledig og søge om dagpenge i den periode, der er lukket.

Du skal opfylde nogle betingelser for at få dagpenge under ferielukningen:

 • Du skal være forhindret i at arbejde på grund af arbejdspladsens kollektive ferielukning
 • Du har afholdt alt egen optjent ferie, fx feriedage på feriekort, ferie med løn eller dage med ret til feriedagpenge
 • Ferien skal være varslet jf. ferielovens regler
 • Du skal opholde dig i Danmark, mens virksomheden holder lukket
 • Du opfylder i øvrigt de almindelige betingelser for at få dagpenge.
 • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Det skal du gøre

 •  Du skal tilmelde dig på Jobnet.dk som ledig
  • Hvis din arbejdsplads holder ferielukket fra og med 24. december til og med 1. januar, er du dog fritaget for dette. Holder din virksomhed derimod lukket i en længere periode end denne, skal du være tilmeldt jobnet.dk i hele den ferielukkede periode.
 • Du skal udfylde en ledighedserklæring og huske at vælge "Min arbejdsplads holder kollektiv ferielukket" som årsag til ledighed. 
 • I slutningen af den måned hvor der har været kollektiv ferielukning, skal du udfylde et ydelseskort og indsende det.

Du kan få dagpenge for hverdage (ikke helligdage), hvor du ellers ville have fået løn fra din arbejdsgiver, hvis der ikke havde været kollektivt ferielukket. I de fleste tilfælde vil du også få løn for juleaften og nytårsaftensdag – selvom det ikke er helligdage.