Du skal på ferie

Du kan få udbetalt feriedagpenge, hvis du har ret til dagpenge. Du skal huske at melde ferie på jobnet.dk

Du kan få udbetalt feriedagpenge, hvis du har været ledig og på dagpenge. Du optjener feriedagpenge på baggrund af de ydelser, du modtager fra a-kassen eller Udbetaling Danmark i løbet af et ferieår (1.september - 31. august).

Du kan få feriedagpenge, hvis du opfylder de følgende betingelser:

  • Du er medlem af en a-kasse og har bopæl i Danmark
  • Du holder ferie og har ophold i Danmark op til feriens begyndelse
  • Du er i arbejde som lønmodtager eller ledig
  • Du har holdt den ferie, som du har optjent ved arbejde
  • Du ville have ret til dagpenge, hvis du blev ledig i morgen.

 

Er du i tvivl om din ret til feriedagpenge, kan du ringe til os.

Husk at melde ferie på jobnet.dk

Er du ledig, skal du huske at melde ferie på jobnet.dk senest 14 dage inden, din ferie starter. Du skal også melde ferie, hvis du vil holde fri på helligdage, der falder på en hverdag. Du får nemlig dagpenge på disse helligdage, og derfor skal du være aktiv jobsøgende, medmindre du har meldt ferie.

Du skal også melde ferie på jobnet.dk, hvis du er i løntilskud, virksomhedspraktik eller andre former for aktivering, hvor du samtidigt er meldt ledig på jobnet.dk. Er du i løntilskud skal du også aftale ferie med din arbejdsgiver.

Er du i arbejde og afmeldt som ledig på jobnet.dk skal du følge ferielovens regler.

Ferieår og ferieafholdelse

Du optjener ret til feriedagpenge på baggrund af ydelser i ferieåret. Ferieåret er i perioden 1. september til 31. august året efter.

Du har mulighed for at afholde ferie for dine optjente feriedagpenge i perioden 1. september til 31. december året efter. Denne periode kaldes for ferieafholdelsesperioden. Du har altså 4 måneder ekstra fra ferieårets afslutning til at holde dine optjente feriedagpenge fra det forgangne ferieår.

Overlappende ferieafholdelsesperioder

Har du ikke afholdt alle dine feriedage med feriedagpenge inden udløbet af et ferieår, fordi du har planlagt at afholde ferie i de sidste 4 måneder af ferieafholdelsesperioden, skal du være opmærksom på, at eventuelt ferie optjent fra en arbejdsgiver i det nye ferieår skal være afholdt før du kan modtage feriedagpenge fra det forgangne ferieår.

Du skal søge om feriedagpenge hos os

Du skal søge om at få udbetalt feriedagpenge. Det gør du ved at udfylde en ansøgning om feriedagpenge

Har vi din feriedagpengeansøgning en måned inden, du går på ferie, vil du modtage dine feriedagpenge senest en uge inden, din ferie begynder.

Du kan holde din ferie samlet eller over flere perioder. På dit ydelseskort skal du vælge aktiviteten "Ferie" ved de relevante dage.

Vi skal have modtaget ansøgningen om feriedagpenge for et ferieår senest 31. januar i den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Dvs. ved afslutningen af en ferieafholdelsesperiode (31. december) har du en måned til at indsende ansøgningen om feriedagpenge (31. januar). 

Optjening af feriedagpenge

Du optjener feriedagpenge på baggrund af udbetalte dagpenge og feriedagpenge fra a-kassen og barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark.

Optjeningen sker løbende. Det betyder, at hver gang du får udbetalt en af ovennævnte ydelser, vil du også have optjent feriedagpenge.

Får du udbetalt dagpenge for 160,33 timer i en måned, så vil du som udgangspunkt have optjent 2,08 dage med feriedagpenge. Du kan fortsat optjene op til 25 feriedage med feriedagpenge på et ferieår.

Eksempel: Hvis ikke du får fulde dagpenge i en måned

Du modtager dagpenge på den maksimale dagpengesats på 19.083 kr. (2020) og du får en måned udbetalt 10.000 kr. i dagpenge.

I det tilfælde vil optjeningen se således ud:

10.000 kr. divideret med 19.083 kr x 2,08 feriedage pr.måned = 1,09 feriedagpengedage

Vi beregner altså antallet af feriedagpenge på baggrund af det, du har fået udbetalt og den dagpengesats, du har fået udbetalt med.

Dine feriedagpenge vil blive udbetalt med den sats, du har ret til på ferietidspunktet.

Du kan se et antallet af optjente feriedagpengedage på Mit AKA.

Særligt for nyuddannede

Modtager du dagpenge som nyuddannet ikke-forsørger, bliver antallet af feriedagpenge beregnet på baggrund af satsen for nyuddannet, som er forsørgere.

Satsen for nyuddannet, som er forsørgere er 82 procent af den maksimale dagpengesats.

Det betyder, at du som nyuddannet ikke-forsørger, ikke optjener 2,08 dage med feriedagpenge, når du får udbetalt dagpenge for 160,33 timer.

Du vil optjene 1,81 feriedag med feriedagpenge pr. måned. Beregningen sker på baggrund af dagpengesatser for 2020. I det tilfælde vil optjeningen se således ud:

13.644 kr. divideret med 15.648 kr x 2,08 feriedage pr.måned = 1,81 feriedagpengedage

Det betyder, at du maksimalt kan optjene 22 dage med feriedagpenge. Dine feriedagpenge vil ligeledes blive udbetalt med 82 procent af den maksimale dagpengesats.

Du vil altså modtage en større økonomisk dækning, når du modtager feriedagpenge, end når du modtager dagpenge.

Beregnet sats som nyuddannet

Hvis du som nyuddannet får en beregnet sats på baggrund af 3 måneders arbejde og din ferieperiode ligger ind over satsskifte-tidspunktet, så skal den periode, der ligger før satsskifte-tidspunktet udbetales med 82-procent dagpengesatsen og perioden efter med den beregnede sats.

Du har optjent feriedagpenge, når du har modtaget barselsdagpenge

Har du modtaget barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark i ferieåret og du er medlem af en a-kasse, så har du også optjent feriedagpenge.

Optjeningen af feriedagpenge på baggrund af barselsdagpenge sker løbende. Det betyder, at du efter hver udbetaling af barselsdagpenge har optjent feriedagpenge.

Du kan få oplyst antallet at optjente feriedagpenge ved at ringe til os.

Har du tidligere modtaget dagpenge med en beregnet sats, og er din ret til dagpenge stadig gældende, så vil du få beregnet antallet af dage med feriedagpenge på baggrund af denne. Du vil ligeledes få udbetalt dine feriedagpenge med beregnet sats.

Har du ikke tidligere modtaget dagpenge fra en a-kasse, bliver antallet af feriedagpenge beregnet på baggrund af satsen for nyuddannet, som er forsørgere, som er 82 procent af den maksimale dagpengesats. Du vil ligeledes modtage feriedagpenge med denne sats.

Se de aktuelle satser her.

Du ønsker at holde ferie, men har har endnu ikke optjent feriedagpenge

Ønsker du som ledigt medlem at holde ferie, men endnu ikke har optjent feriedage med feriedagpenge, har du mulighed for at vente dig til retten til feriedagpenge på baggrund af udbetalte dagpenge.

Du skal huske, at ferien skal være tilmeldt til jobnet.dk inden feriens start.

Eksempel:

Du ønsker at holde ferie i perioden 14. september til 16. september 2020 - i alt 3 dage.

Du har på ferietidspunktet ikke optjent feriedage med feriedagpenge. Ferien bliver derfor i første omgang uden økonomisk dækning.

Du modtager efterfølgende dagpenge for perioden september, oktober og november 2020 og har nu optjent 5 feriedage med feriedagpenge.

Du har nu optjent nok ferie med feriedagpenge til at dække ferieperioden 14. september til 16. september 2020. Du kan derfor indsende en ansøgning om feriedagpenge. Husk at vi skal have modtaget ansøgningen senest 31. januar i den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

Har du meldt ferien til jobnet.dk og du ellers opfylder betingelser for retten til feriedagpenge, vil vi nu udbetale 3 feriedage med feriedagpenge til dig for perioden.

Lønmodtagere kan få udbetalt optjente feriedagpenge

Selvom du har lønarbejde, kan du godt få udbetalt de feriedagpenge, du har optjent, mens du modtog ydelser fra os eller Udbetaling Danmark.

Du skal have brugt feriepenge fra arbejdsgiver

Du skal have opbrugt ferie, som du har optjent hos din arbejdsgiver, før du kan få udbetalt feriedagpenge. Er du i tvivl, om du har optjent ferie hos en arbejdsgiver, kan du altid undersøge det ved at logge ind på Feriekonto via borger.dk.

Du kan godt få udbetalt feriedagpenge i forlængelse af, at du afholder den ferie, du har optjent hos en arbejdsgiver. En ferie kan altså godt bestå af først nogle dage med feriepenge, og derefter nogle dage med feriedagpenge.

Du har lånt feriedage af din arbejdsgiver og har optjent feriedagpenge

Ferieloven giver mulighed for, at du kan låne feriedage med løn af din arbejdsgiver. Dvs. du har mulighed for både at holde ferie med lånte feriedage fra arbejdsgiver og søge om feriedagpenge for de samme dage.

Du skal dog være opmærksom på, at de lånte feriedage fra arbejdsgiver vil blive medregnet i opgørelsen af din ret til feriedagpenge på et senere tidspunkt. Det betyder, at søger du om feriedagpenge igen og du tidligere har lånt feriedagpenge fra din arbejdsgiver, så vil de lånte feriedage indgå i opgørelsen af retten til feriedagpenge. Du vil derfor kunne risikere, at du skal afholde feriedage, hvor du ikke har nogen økonomisk dækning, da du tidligere har modtaget den økonomiske dækning af arbejdsgiveren.

Du har optjent mere ferie, end du har ret til ifølge ferieloven

Har du optjent mere ferie, på baggrund af arbejde, dagpenge eller barselsdagpenge, end ferieloven giver dig ret til på et givent tidspunkt. Kan du i nogle tilfælde søge om at få udbetalt feriedagpenge samtidig med udbetaling af dine feriepenge under forudsætning af, at du opfylder betingelserne herfor.

Ifølge ferieloven optjener man 2,08 feriedage pr. måned med eller uden løn.

Optjeningen af retten til ferie med eller uden løn ser således ud:

September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August
Pr. måned 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08
Akkumuleret 2,08 4,16 6,24 8,32 10,4 12,48 14,56 16,64 18,72 20,80 22,88 24,96

 

Du har oftest optjent mere ferie end du har ret til, hvis du i en periode har haft 2 ansættelser, har arbejde på nedsat tid og modtaget supplerende dagpenge eller har optjent delvis ferie med løn under barsel.

Eksempel

Du søger om feriedagpenge i en uge (5 dage) i februar.

Ifølge ferieloven har du 1. februar ret til 10,4 feriedage med eller uden løn.

Du har på baggrund af deltidsarbejde fra 1. september og frem til 31. januar optjent 10,40 feriedage med løn og du har i samme periode optjent 6 dage med feriedagpenge.

I alt har du optjent 10,4 + 6 = 16,4 feriedage.

Når vi skal afgøre, om du kan modtage feriedagpenge, tager vi antallet af feriedage, du har ret til ifølge ferieloven og fratrækker antallet af dage, du har optjent med ret til feriedagpenge. På den måde finder vi ud af, hvor mange feriedage med løn du skal afholde, inden du kan modtage feriedagpenge. 

I ovenstående eksempel, vil du skulle afholde 10,40 - 6 = 4 (4,40 afrundet) feriedage med løn, før vi kan udbetale  feriedagpenge til dig. Det betyder, at vi ville kunne udbetale 1 dag med feriedagpenge til dig.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Du er selvstændig

Er du selvstændig hovedbeskæftiget uden en ret til dagpenge, så kan du ikke modtage feriedagpenge.

Hvis du tidligere har modtaget dagpenge med en tilladelse til at drive selvstændig bibeskæftigelse, så vil du godt kunne modtage feriedagpenge, hvis du fortsat har ret til dagpenge og kan stå til rådighed. Også selvom du arbejder fuldtid i din virksomhed nu.

Har du oprettet en selvstændig virksomhed i en periode, hvor du har ret til dagpenge, så har du også ret til feriedagpenge, du skal dog indsende nogle oplysninger om virksomheden.

Udbetaling af indefrosne feriemidler

Får du udbetalt 3 ugers indefrosne feriepenge fra Lønmodtagernes Feriemidler i oktober 2020 eller derefter, så vil udbetalingen ikke have indflydelse på din ret til feriedagpenge eller dagpenge.

Du vil altså ikke blive fradraget i dine feriedagpenge eller dagpenge.

Du kan få efterbetalt feriedagpenge fra det forkortet ferieår (2020) indtil 31. maj 2021

Har du feriedagpenge til gode fra det forkortede ferieår, kan du søge om disse frem til 31. maj 2021.

Ferien skal dog ligge i perioden 1. maj til 31. august 2020.

Det er dog en forudsætning at du har meldt ferien til jobnet.dk, hvis du har været ledig eller har afholdt ferie uden løn, hvis du har været lønmodtager.

 

Du modtager ferieforskud fra Lønmodtagernes Feriemidler

Ferieforskud fra Lønmodtagernes Feriemidler er indefrosne feriepenge optjent hos en arbejdsgiver i perioden 1. september til 31. december 2019. Du kan læse om ferieforskud på borger.dk.

Udgangspunktet for ferie i det forkortede ferieår i 2020 er, at man har 17 feriedage med økonomisk dækning. De 17 feriedage er enten optjent hos arbejdsgiver i perioden 1. januar til 31. august 2019 eller optjent via ydelser fra a-kassen eller Udbetaling Danmark/barselsdagpenge i perioden 1. januar til 31 december 2019.

Hvis du får udbetalt Ferieforskud fra Lønmodtagernes Feriemidler (feriefondsdage), kan det få betydning for din ret til feriedagpenge.

Antallet af dage med ferieforskud skal fratrækkes de 17 dages ferie, som man kan holde ferie for i det forkortede ferieår 2020. Herefter skal a-kassen undersøge, hvor meget der kan udbetales af dine feriedagpenge.

Har du økonomisk dækning for mere end 17 dage i en kombination af Ferieforskud fra Lønmodtagernes Feriemidler (feriefondsdage), feriepenge (enten fra arbejdsgiver eller feriekonto) og feriedagpenge, kan du risikere, at du ikke kan få udbetalt alle dine dage med feriedagpenge. Kontakt os, hvis du er i tvivl.

Eksempel 1

Du har mulighed for at få udbetalt 4 dage med ferieforskud fra Lønmodtagernes Feriemidler (feriefondsdage). Du har optjent 4 feriedage med løn fra arbejdsgiver. Og du har optjent 9 dage med feriedagpenge fra Akademikernes A-kasse.

I dette tilfælde vil du, efter fratrækningen af ferieforskud, have 13 dages ferie tilbage (17 dage minus 4 dage), som kan blive dækket af ferie fra arbejdsgiver og feriedagpenge. Du vil derfor kunne få alle dine feriedagpenge udbetalt under forudsætning af, at du opfylder reglerne herom.

Eksempel 2

Du har mulighed for at få udbetalt 4 dage med ferieforskud fra Lønmodtagernes Feriemidler (feriefondsdage). Du har optjent 2 feriedage med løn fra arbejdsgiver. Og du har optjent 15 dage med feriedagpenge fra Akademikernes A-kasse.

I dette tilfælde vil du, efter fratrækningen af ferieforskud, have 13 dages ferie tilbage (17 dage minus 4 dage), som kan blive dækket af ferie fra arbejdsgiver og feriedagpenge. Du vil dog kun kunne få udbetalt 13 dage med feriedagpenge, da dette er antallet af feriedage, der er tilbage. Det betyder, at der er 2 dage med feriedagpenge, som du ikke vil kunne få udbetalt.