Du vil kende reglerne om dagpenge

Få styr på dagpengeregler, der gælder for at modtage dagpenge.Du kan modtage dagpenge fra din første dag som ledig. Det kræver dog, at du lever op til kravene for ledige.

Som lønmodtager kan du få dagpenge, hvis du

 • er meldt ledig på jobnet.dk
 • har været medlem af en a-kasse i de sidste 12 måneder
 • har haft en indkomst på mindst 238.512 kr. (2020) inden for de seneste 3 år samtidig med, at du har været medlem af en a-kasse. Du kan max medregne 19.876 kr. pr måned (2020).
 • lever op til kravene om rådighed og jobsøgning.

 

Der gælder dog særlige regler for nyuddannede og for ph.d.’ere.

Du søger om dagpenge ved at følge de skridt, vi har beskrevet i vores guide til nyledige.

Krav til ledige

Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder bl.a., at du skal være aktivt jobsøgende og møde op til samtaler med os i a-kassen og dit jobcenter. 
Derudover skal du udfylde Jobloggen med dine jobsøgningsaktiviteter, og du skal være klar til at sige ja til fuldtidsarbejde, hvis du får det tilbudt.

Du skal stå til rådighed og være aktiv jobsøgende

At stå til rådighed for arbejdsmarkedet betyder, at du kan sige ja til at starte nyt job i morgen. Derudover indebærer det, at arbejdsgivere kan komme i kontakt med dig, at du er aktiv i din jobsøgning, og at du møder op til dine aftaler. Mere nøjagtigt betyder kravet om rådighed, at du:

 • er tilmeldt på jobnet.dk - og har et aktivt cv samme sted
 • møder til lovpligtige møder hos Akademikernes A-kasse, jobcentret og Anden aktør
 • bor og opholder dig i Danmark
 • kan starte fuldtidsarbejde med en dags varsel
 • kan sige ja til et job, som du får tilbudt via Akademikernes A-kasse, jobcentret eller Anden aktør
 • lever op til kravene om jobsøgning

Hvis du ikke opfylder de krav, kan der være tvivl om, hvorvidt du står til rådighed for arbejde, og det kan påvirke din ret til dagpenge. Derudover skal du huske at fortælle os og jobcentret, hvis du:

 • ikke har børnepasning
 • deltager i en uddannelse
 • flytter midlertidigt eller varigt
 • tager til udlandet
 • holder ferie

Du skal desuden fortælle os, hvis du:

 • siger nej tak til et job, der er formidlet af a-kassen, jobcentret eller anden aktør
 • afslutter et ansættelsesforhold
 • får begrænsninger i din erhvervsevne.

Dagpengene tælles i timer

Fra din første dag som ledig har du ret til at få dagpenge i to år indenfor en periode på tre år. Vi udbetaler dagpenge i timer, to år svarer til 3.848 timer. På MitAKA under dagpengetællere kan du følge med i, hvor mange timer med dagpenge, du har tilbage.

Vi udbetaler dagpenge for 160,33 timer pr. måned. Herfra skal trækkes timer, hvis du   

 • har holdt ferie,
 • har været sygemeldt med sygedagpenge fra kommunen
 • har været på barsel
 • har arbejdet
 • ikke har været tilmeldt ledig på jobnet.dk
 • ikke har haft ret til dagpenge.

Der skal være mindst 14,8 timer med dagpenge i en måned, for at vi kan udbetale dagpenge. 

Når du får udbetalt dagpenge eller efterløn fra os, får du en udbetalingsspecifikation i din indbakke på Mit AKA. Se en video om, hvordan du læser og forstår oplysningerne på din udbetalingsspecifikation.

Sådan udregner vi din sats

Vi udregner din sats på baggrund af din indkomst i 12 måneder. Vi finder de 12 måneder inden for de seneste 24 måneder med den højeste indkomst. Gennemsnittet af indkomsten i de 12 måneder minus Arbejdsmarkedsbidraget på 8 % kaldes for en dagløn. Du kan få maksimalt 90 % af daglønnen i dagpenge. Dog kan du aldrig få mere end den højeste dagpengesats. Du skal være opmærksom op, at der ikke er en mindstesats. Hvis du derfor har haft en meget lav løn, så kan du risikere at få en tilsvarende lav dagpengesats. Se aktuelle satser

Vi udregner din sats,  når du får ret til en ny dagpengeperiode. Vi udregner også en sats, hvis du bliver omforsikret fra fuldtidsforsikring til deltidsforsikring eller omvendt..

Er du nyuddannet, kan du få genberegnet din sats, når der er gået 6 måneder fra den dag, du fik ret til dagpenge, og der er indberettet mindst 3 måneders indkomst, efter du har afsluttet din uddannelse. Læs  mere om, hvordan arbejde kan give dig en højere dagpengesats.

Vi sammenholder dit ydelseskort med SKAT

I måneden efter, du har udfyldt dit ydelseskort, sammenholder vi dine oplysninger på ydelseskortet med de oplysninger, som din arbejdsgiver har givet til SKAT. Hvis vi på den baggrund skal regulere udbetalingen af dagpengene, får du brev fra os.

Undgå karensdag ved at arbejde

Hver 4. måned som ledig er der en såkaldt karensdag. Det er én dag, hvor du ikke får dagpenge. Du undgår karensdagen, hvis du arbejder mere end 148 timer inden for 4-måneders perioden.

På MitAKA under Dagpengetællere kan du følge med i, hvor mange timer du mangler at arbejde for at undgå karensdagen.

Karantæne hvis du selv siger op

Hvis du selv har sagt dit arbejde op, eller hvis du selv bærer en væsentlig del af skylden for, at du er blevet opsagt, vil du først få dagpenge efter 111 timers karantæne. Det svarer til, at du ikke får dagpenge i 3 uger. 

Karantænen er effektiv. Det betyder, at den kun kan afvikles, når du er tilmeldt som ledig på jobnet.dk og har ret til dagpenge. Det er derfor vigtigt, at du melder dig ledig på jobnet.dk dagen efter, dit opsigelsesvarsel er udløbet. 
Derudover betragtes karantænen som afviklet, når du har arbejdet mere end 185 timer efter karantænen er trådt i kraft. Er karantænen endnu ikke afviklet efter 3 måneder, bortfalder den.

Bliver du selvforskyldt ledig 2 gange indenfor 12 måneder, bortfalder din ret til dagpenge. Du får retten tilbage igen, når du har arbejdet i mindst 300 timer indenfor en periode på 3 måneder efter karantænetidspunktet.

Afkortning af dagpengeperioden

Hvis du, inden for en periode på 8 år, sammenlagt har modtaget dagpenge i 4 år, bliver din periode med dagpenge reduceret med 1 måned. Vi skriver til dig, hvis du nærmer dig den situation.

Befordringsgodtgørelse 

Når du skal til en lovpligtig samtale eller møde hos os, vil du få et tilskud til din befordring. Dette vil du kunne få, såfremt du har mere end 12 kilometers transport hver vej, målt fra din hjemadresse og til det afdelingskontor mødet foregår på.

Godtgørelsen udgør 1 kr. per km, og vil blive udregnet og udbetalt automatisk, efter din deltagelse på mødet.

Er du nyuddannet og bor uden for en af de store uddannelsesbyer, vil du kunne opleve, at det første møde hos os er på et af vores store afdelingskontorer, som ikke nødvendigvis er det kontor der ligger tættest på din bopæl. Du vil naturligvis også her modtage befordringsgodtgørelse, beregnet på samme måde som ovenfor beskrevet. Godtgørelsen udbetales uanset hvordan du er kommet frem.

Godtgørelsen er skattefri, men skal oplyses som B-indkomst. Dette sørger vi for at gøre for dig.