Persondatapolitik

Reglerne for registrering, indsamling og behandling af medlemsdata.

Når du kontakter Akademikernes A-kasse, behandler vi oplysninger om dig.

Vi indsamler dine personoplysninger for at kunne udbetale korrekte ydelser til dig, yde dig den bedst mulige service og give dig en god brugeroplevelse på aka.dk. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er underlagt arbejdsløshedslovgivningen.  

Oplysningerne bruges derudover til at udarbejde analyser, tilfredshedsmålinger og statistikker for bredt at kunne varetage akademikeres interesser på det danske arbejdsmarked. Vi sender endvidere nyhedsmails ud i det omfang, vi vurderer, at det er relevant for din situation. Du har mulighed for at fravælge disse ved at vælge "Afmeld nyhedsbrev" i selve nyhedsbrevet. 

Regler for registrering af data

Akademikernes A-kasse er omfattet af de regler om behandling af data, der er fastsat i persondatalovgivningen, herunder EU’s persondataforordning. Akademikernes A-kasse indhenter og videregiver kun oplysninger i det omfang, det er fastsat ved lov, og når det har betydning for dit medlemskab eller for behandlingen af din sag i a-kassen.
Langt de fleste oplysninger har du selv givet i forbindelse med din optagelse i Akademikernes A-kasse, ved ansøgning om en ydelse, eller i telefoniske kontakt med Akademikernes A-kasse. Det gælder fx oplysninger om navn, bopæl, cpr.nr. og uddannelse, men også mere følsomme oplysninger som Akademikernes A-kasse skal kende for at kunne træffe korrekte afgørelser. Det omfatter fx oplysninger om helbred, fagforeningsforhold eller om årsagen til en afskedigelse.

Indhentning af oplysninger fra arbejdsgivere mv.

De oplysninger vi indsamler fra dig, skal som regel suppleres eller bekræftes af andre, fx arbejdsgivere eller af offentlige myndigheder, som f.eks. CPR-registeret. Akademikernes A-kasse kan derfor også selv indhente og modtage oplysninger. Herudover har Akademikernes A-kasse i henhold til arbejdsløshedslovgivningen pligt til at videregive oplysninger, fx om hvorvidt du modtager eller har modtaget en ydelse. Det kan fx være til jobcentre og andre a-kasser.
Akademikernes A-kasse skal som hovedregel ikke indhente dit samtykke, inden disse oplysninger bliver indsamlet eller videregivet. Se flere detaljer under afsnittet ”Samtykke”.

SKAT i sagsbehandlingen

Fra 2008 har alle arbejdsgivere skulle indberette månedlige oplysninger om ansattes indkomst og arbejdsomfang til SKAT, og fra 1. maj 2011 har alle a-kasser pligt til at bruge oplysningerne i sagsbehandlingen. Det betyder, at Akademikernes A-kasse kan hente de nødvendige oplysninger hos SKAT i stedet for at ulejlige dig eller arbejdsgivere med fremsendelse af lønsedler og oplysninger om arbejdstidsnormen.
Det betyder imidlertid også en løbende kontrol, som ved lov er indført for at sikre, at ingen får dagpenge, efterløn eller anden ydelse, som de ikke er berettiget til.
Kontrollen sker ved, at a-kasserne foretager en samkørsel af de oplysninger, som ledige og efterlønnere har givet via ydelseskort og erklæringer om arbejde, pension og andre indtægter med de oplysninger, der ligger hos SKAT.

Opbevaring af data

Akademikernes A-kasse stiller store krav til sikkerheden af vores IT-systemer. Vi har endvidere en ekstern IT-revisor tilknyttet som løbende vurderer IT-sikkerheden, så dine data til enhver tid er beskyttet bedst muligt.
Når Akademikernes A-kasse benytter eksterne systemer/leverandører til databehandlingen, har vi altid indgået databehandleraftaler for at sikre den nødvendige beskyttelse af data.
Alle Akademikernes A-kasses medarbejdere er endvidere undervist i sikker og fortrolig omgang med persondata i den daglige administration.

Sletning af data

Akademikernes A-kasse er som statsanerkendt a-kasse forpligtet til at opbevare udbetalings- og persondata i en længere årrække - også efter eventuelt ophør af medlemskab eller pensionering. Du kan til enhver tid anmode om at få dine persondata slettet, men vores pligt til at opbevare data betyder, at vi kun i sjældne tilfælde kan imødekomme anmodningen.
Som følge af vores lovgivningsmæssige pligt til at opbevare udbetalings- og persondata, vil data først blive slettet 8 år efter det enkelte medlemsskabs ophør, pensionstidspunkt eller dødsfald.
Hvis du har indbetalt til efterlønsordningen vil oplysningerne dog først blive slettet 8 år efter pensionstidspunktet.

Akademikernes A-kasses chat

Du kan bruge Akademikernes A-kasses chat uanset, om du er medlem af Akademikernes A-kasse eller ej.

Medlemmer af Akademikernes A-kasse
Hvis du er medlem af Akademikernes A-kasse, anbefaler vi, at du logger på Mit AKA, mens du chatter med os. Så vil chatsamtalen blive gemt i din indbakke, og du vil kunne stille spørgsmål til din egen sag. Chatsamtalen vil efterfølgende blive slettet i henhold til Akademikernes A-kasses politik om sletning af data, som du også finder her på siden. 

Du kan også bruge chatten uden at logge ind, men så vil du ikke efterfølgende kunne se spørgsmål og svar. Chatsamtalen vil dog blive gemt i Akademikernes A-kasses IT-systemer i 365 dage, hvorefter den vil blive anonymiseret.

Hvis du inden sletningen af chatsamtalen, ønsker at se spørgsmål og svar – eller ønsker oplysningerne slettet med det samme – kan du sende en mail til kontakt@aka.dk.

Ikke medlemmer
Hvis du ikke er medlem, kan du stadig bruge chatten, men du vil ikke efterfølgende kunne se spørgsmål og svar. Chatsamtalen vil dog blive gemt i Akademikernes A-kasses IT-systemer i 365 dage, hvorefter den vil blive anonymiseret.

Hvis du inden sletningen af chatsamtalen, ønsker at se spørgsmål og svar – eller ønsker oplysningerne slettet med det samme – kan du sende en mail til kontakt@aka.dk.

Hvad ved I om mig?

Du kan altid gå ind på Mit AKA og se hvilke oplysninger, vi har registreret om dig. Her kan du også rette, opdatere og indsende nye oplysninger til os.
Hvis du konstaterer, at Akademikernes A-kasse har mangelfulde eller fejlagtige oplysninger om dig, bedes du kontakte os, så vi kan rette det.

Akindsigt og flytning af data

Du har ret til at se alle akter i din sag. Det samme har de personer, du evt. har valgt at lade repræsentere dig. Hvis du beder om aktindsigt, bekræfter vi din anmodning inden for 7 arbejdsdage. Vi sender dig en kopi af sagens akter hurtigst muligt, dog senest en måned efter vores modtagelse af dit ønske om aktindsigt.

Hvis du ønsker overflytning til en anden a-kasse, sender vi dine data til din nye a-kasse, således at du beholder din anciennitet og ret til ydelser.

De regler, som vi her har vejledt dig om, står dels i EU’s persondataforordning dels i Bekendtgø­relse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser.

Du har ret til at klage

Du har mulighed for at klage over Akademikernes A-kasses behandling af dine oplysninger og data. Klagen sendes til Akademikernes A-kasse på følgende mail: kontakt@aka.dk.

Hvis vi ikke sammen kan løse problemet – eller vi træffer en afgørelse, som du ikke er enig i – kan du klage til Datatilsynet: dt@datatilsynet.dk. Du har også mulighed for at klage direkte til Datatilsynet uden først at gå via Akademikernes A-kasse.

Du kan få mere at vide om persondatalovgivningen og EU’s persondataforordning på www.datatilsynet.dk.

Hvis du har spørgsmål om vores persondatapolitik, er du også velkommen til at kontakte Akademikernes A-kasses databeskyttelsesrådgiver (DPO), chefkonsulent Carsten Ramhøj, på mail: car@aka.dk eller telefon: 3395 0346.

Opstår der tvivl om din ret til dagpenge

Når du er medlem af en a-kasse, kan der opstå situationer, hvor der bliver rejst tvivl om din ret til dagpenge. Det kan både være dagpenge og andre ydelser, som du allerede har fået udbetalt eller vil få udbetalt. Tvivlen kan opstå på grund af oplysninger, du selv giver til os eller som vi modtager fra fx dit jobcenter, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutering, SKAT m.v.
I de situationer er der krav til måden, Akademikernes A-kasse skal behandle sagen på. Desuden er du omfattet af en række rettigheder og pligter, som vi gerne vil vejlede dig om. Se nærmere afsnit neden for:
• ”Partshøring”
• ”Vi udbetaler ydelser med forbehold for tilbagebetaling”
• ”Du har ret til at kommentere din sag”
• ”Du har ret til at lade dig repræsentere”
• ”Samtykke”

Partshøring

Bliver vi bekendt med oplysninger, der rejser tvivl om din ret til dagpenge, beder vi dig om en redegørelse, inden vi afgør sagen.
Du har en frist på en uge til at svare på vores brev. Hvis du ikke overholder svarfristen, så træffer vi en afgørelse på baggrund af de oplysninger, vi er blevet bekendt med.
Vi træffer også en afgørelse på det foreliggende grundlag, hvis det svar, du sender os, bærer præg af, at du ikke vil medvirke til at oplyse sagen.

Vi udbetaler ydelser med forbehold for tilbagebetaling

Selv om der er tvivl om din ret til dagpenge, må vi ikke uden videre standse for dine udbetalinger.

Derimod skal vi blive ved med at udbetale ydelser til dig, indtil vi kan træffe en afgørelse i sagen. Enten fordi sagen er tilstrækkeligt oplyst eller på det foreliggende grundlag, hvis du ikke vil medvirke til at belyse sagen.

Viser det sig, at du ikke havde ret til ydelserne, skal du betale ydelserne tilbage til os. Tilbagebetalingsbeløbet bliver tilskrevet renter, hvis beløbet overstiger et beløb, der svarer til 4 ugers dagpenge.

Du har pligt til at give os de oplysninger, vi har brug for, for at kunne vurdere din ret til dagpenge, efterløn, skattefri præmie eller andre ydelser, som vi administrerer.

Du har ret til at kommentere din sag

Du kan anmode om at få behandlingen af en sag udsat, fordi du ønsker at fremsende en kommentar til sagen. Du vil da få en frist på 1 uge til at fremsende dine udtalelser. Fristen kan være kortere eller længere, hvis omstændighederne taler for det.

Vi vil altid imødekomme din anmodning om en sådan udsættelse af sagsbehandlingen, medmindre:

  • vi efter en konkret vurdering anser udtalelsen for unødvendig og i stedet vil forhale sagsbehandlingstiden.
  • en udsættelse af sagen vil medføre, at andre frister – fastsat af fx andre myndigheder – ikke længere vil kunne overholdes.
  • andre bestemmelser og retningslinjer har sikret din adgang til at udtale dig.

Du har ret til at lade dig repræsentere

Du kan vælge at få bistand fra andre, mens sagen verserer. Eller helt lade andre føre sagen for dig. Det gælder dog ikke, hvis vi ikke kan behandle sagen uden din medvirken.

Hvis du lader andre bistå eller repræsentere dig, skal du normalt skrive en fuldmagt eller andet, så vi kan se, at vedkommende handler på dine vegne. Det gælder dog ikke, hvis du vælger at lade dig repræsentere af en advokat, revisor eller din faglige organisation.

Samtykke

Du skal vide, at Akademikernes A-kasse som udgangspunkt ikke må indhente oplysninger om dig uden dit samtykke. Vi skal indhente dette samtykke skriftligt fra dig og du har en uge til at svare på vores anmodning. Hvis du efterfølgende fortryder dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at sende en mail til kontakt@aka.dk. Hvis du ikke vil give samtykke, skal vi træffe afgørelse på det foreliggende grundlag.
Vi skal dog ikke indhente dit samtykke, hvis:

  • der er tale om oplysninger, vi henter fra egne registre, SKAT eller andre offentlige myndigheder.
  • der er tale om en tilsynssag, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har startet.
  • der er en begrundet mistanke om fejludbetaling, og det kræver indhentelse af oplysninger om dine lønforhold hos en eller flere arbejdsgivere.

SMS 1919

Akademikernes A-kasse tilbyder at sende et link til vores indmeldelsesblanket, hvis man sender en SMS til 1919 med teksten ”AKA”.

Mobilnumrene vil kun blive brugt til afsendelse af link til indmeldelsesblanketten.

Mobilnumrene bliver gemt i 1 måned. Derefter bliver numrene automatisk slettet.

Hvis du ønsker en hurtigere sletning af dit mobilnummer, er du velkommen til at sende en mail til kontakt@aka.dk, så sletter vi manuelt dit mobilnummer med det samme.

Akademikernes A-kasses Startup

Opbevaring af virksomhedsoplysninger

Ved indsendelse af ansøgning til Startup programmet godkender du, at Akademikernes A-kasse må opbevare indsendte virksomhedsoplysninger. Vi garanterer, at oplysningerne vil blive opbevaret fortroligt. Vi bruger oplysningerne aktivt som en del af vores udvælgelse af deltagere til programmet, og i forbindelse med programmets udførelse samt til efterfølgende statistisk brug.


Du godkender endvidere, at Akademikernes A-kasse må udveksle virksomhedsoplysninger med tilknyttede eksterne samarbejdspartnere som en del af programudførslen. De eksterne samarbejdspartnere er kontraktligt forpligtet til ikke at videregive oplysninger til tredjepart og udvise fortrolighed med de udleverede oplysninger.

Billeder og video til brug i Akademikernes A-kasse

Jeg giver hermed samtidig tilladelse til, at Akademikernes A-kasse må benytte billed- og videomateriale, hvor jeg er medvirkende. Materialet må benyttes som illustrationsmateriale i Akademikernes A-kasse på offentliggjorte elektroniske og trykte medier, fx hjemmesider, e-mail-nyhedsbreve, trykte vejledninger og markedsføring i form af annoncer, videoer og plakater, samt som undervisningsmateriale. Tilladelsen gives med den forudsætning, at hverken mit navn eller andre personoplysninger bliver bragt sammen med billeder eller video, og ikke sælges til tredjepart, samt at billeder og video ikke bliver brugt i en sammenhæng, der er krænkende for undertegnede.

En del af Startup programmet kan blive afholdt som virtuelle møder over Microsoft Teams. Arrangementerne kan blive optaget for at kunne bruges som undervisningsmateriale på forskellige platforme. Hvis jeg ikke ønsker, at blive en del af optagelsen, er jeg opmærksom på, at jeg kan deltage anonymt ved at undlade at skrive mit eget navn og ikke benytte kamera.

Tilknytning af personer uden medlemskab af Akademikernes A-kasse

Har du tilføjet personer som del af den indsendte ansøgning, bekræfter du, at de indtastede oplysninger er sket i samråd med denne. I tilfælde hvor den tilføjede person, ikke er medlem eller har været medlem, gør vi opmærksom på, at vi i henhold til persondataforordningens artikel 14, stk. 1 om oplysningspligt, skriftligt underretter vedkommende om de indtastede oplysninger.

Tilbagetrækning af samtykke

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til vores opbevaring af dine virksomhedsoplysninger tilbage. Det gør du ved at sende en mail til kontakt@aka.dk.

Automatiske afgørelser

For at sikre en så hurtig og korrekt sagsbehandling som muligt, bruger Akademikernes A-kasse automatiske afgørelser. Det betyder, at vores IT-system automatisk vurderer og godkender ansøgninger, når dette er muligt.
Hvis du klager over en afgørelse eller ønsker din ansøgning behandlet manuelt, vil din ansøgning altid blive gennemgået af en medarbejder i Akademikernes A-kasse.

Opdatering af persondatapolitik

Når lovgivningen ændres eller udviklingen af elektronisk databehandling gør det nødvendigt, vil Akademikernes A-kasse løbende opdatere denne persondatapolitik.
Hvis der sker større ændringer, vil vi informere om dette i et nyhedsbrev eller i en nyhed på aka.dk.

Cookies

På aka.dk bruger vi cookies til at:

  • forbedre din oplevelse på websitet
  • for at websitet kan fungere optimalt
  • støtte markedsføringen af vores services

Du kan læse mere i vores cookiespolitik, og du kan altid ændre i dine præferencer ved at vælge indstillinger for cookies.